Zamknij okno Drukuj dokument

Działdowo, 2018.06.11

GKŚ.6220.4.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Działdowo

 

zawiadamia, że w dniu 11.06.2018r. wydane zostało postanowienie uznające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Gralewo Stacja – Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni .   

 

Z treścią ww. postanowienia Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

Na przedmiotowe postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

 

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie
do sołtysów wsi Uzdowo, Myślęta – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Gminy Rybno – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2018-06-12 14:10:00
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2018-06-12 14:10:01
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2018-06-12 14:12:03
Ostatnia zmiana:2018-06-12 14:12:10
Ilość wyświetleń:276