Zamknij okno Drukuj dokument

Działdowo, 2018.06.05

GKŚ.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017r. poz. 1257)

Wójt Gminy Działdowo

zawiadamia, że wpłynęły do tutejszego Urzędu opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (opinia z dnia 30.05.2018r. znak: WOOŚ.4220.165.2018.SCH), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie (opinia sanitarna z dnia 26.03.2018r. znak: ZNS.471.17.2018) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (opinia z dnia 04.04.2018r. znak: GD.ZZO.5.435.164.2018.WL) stwierdzające o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Gralewo Stacja – Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni.

 

    Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

 

    W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie do sołtysów wsi Uzdowo, Myślęta – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Gminy Rybno – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-06-07 08:42:20
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-06-07 08:42:26
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-06-07 08:48:10
Ostatnia zmiana:2018-06-07 08:48:38
Ilość wyświetleń:293