IV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014r.

 

Uchwała Nr IV/10/14
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2015-2021.


Uchwała Nr IV/11/14
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r.


Uchwała Nr IV/12/14
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2015 rok.


Uchwała Nr IV/13/14
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.


Uchwała Nr IV/14/14
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.


Uchwała Nr IV/15/14
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Działdowo.Uchwała Nr IV/16/14
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Działdowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna".


Uchwała Nr IV/17/14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo.