Program współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

UCHWAŁA Nr XIII/117/19
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące Uchwały Nr XIII/117/19 - częściowe unieważnienie