XV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 21 listopada 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr XV/119/19
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w obrębie Turza Wielka wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

UCHWAŁA Nr XV/120/19
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w obrębie Jankowice wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

UCHWAŁA Nr XV/121/19
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Księży Dwór.

UCHWAŁA Nr XV/122/19
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Ruszkowo.

UCHWAŁA Nr XV/123/19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029.

UCHWAŁA Nr XV/124/19
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 r.

UCHWAŁA Nr XV/125/19
w sprawie opłaty od posiadania psów.

UCHWAŁA Nr XV/126/19
w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XV/127/19
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XV/128/19
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

UCHWAŁA Nr XV/129/19
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. Uchwały Nr XV/129/19

UCHWAŁA Nr XV/130/19
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.
Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. Uchwały Nr XV/130/19

UCHWAŁA Nr XV/131/19
w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Działdowo w roku szkolnym 2018/2019.