VII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 19 marca 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr VII/56/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Filice, Grzybiny, Kisiny, Komorniki, Księży Dwór, Kurki, Ruszkowo, Wysoka.

UCHWAŁA Nr VII/57/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Pierławki.

<UCHWAŁA Nr VII/58/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Działdowo.

<UCHWAŁA Nr VII/59/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

UCHWAŁA Nr VII/60/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2019 roku.

UCHWAŁA Nr VII/61/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Częściowe unieważnienie Uchwały nr VII/61/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

UCHWAŁA Nr VII/62/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029.

UCHWAŁA Nr VII/63/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 r.

UCHWAŁA Nr VII/64/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze gminy Działdowo.

UCHWAŁA Nr VII/65/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Gąsiorowo.

UCHWAŁA Nr VII/66/19

z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej, nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.