Program współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi

oraz innymipodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie na rok 2018.