Program współpracy

Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.