IV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

UCHWAŁA Nr IV/19/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Działdowo celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

UCHWAŁA Nr IV/20/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029.

UCHWAŁA Nr IV/21/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA Nr IV/23/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Działdowie.

UCHWAŁA Nr IV/24/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckic.

UCHWAŁA Nr IV/25/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie.

UCHWAŁA Nr IV/26/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w  sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA Nr IV/27/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA Nr IV/28/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA Nr IV/29/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021.

UCHWAŁA Nr IV/30/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2024.

UCHWAŁA Nr IV/31/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Działdowo na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr IV/32/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr IV/33/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Działdowo do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna".

UCHWAŁA Nr IV/34/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  oraz wyboru Przewodniczącego  Komisji.

UCHWAŁA Nr IV/35/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo.

UCHWAŁA Nr IV/36/18

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.