XXVIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 23 lutego 2017 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/214/17

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Działdowo.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/215/17

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/216/17

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 733/1 obręb Kisiny.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/217/17

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/218/17

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017 r.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/219/17

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/220/17

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/221/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/222/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/223/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/224/17

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo na 2017 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/225/17 

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Działdowo na 2017 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/226/17

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2017 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/227/17

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/228/17

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/229/17

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, prowadzonych na terenie Gminy Działdowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.