XXII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 czerwca 2016 r.

 


UCHWAŁA Nr XXII/157/16

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2016-2025.

 

UCHWAŁA Nr XXII/158/16

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016r.

 

UCHWAŁA Nr XXII/159/16

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXII/160/16

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXII/161/16

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.

 

UCHWAŁA Nr XXII/162/16

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.

 

UCHWAŁA Nr XXII/163/16

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Gąsiorowo wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

UCHWAŁA Nr XXII/164/16

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 71 obręb Lipówka.

 

UCHWAŁA Nr XXII/165/16

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 29/9 obręb Wilamowo.

 

UCHWAŁA Nr XXII/166/16

w sprawie uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Działdowo na lata 2016 – 2026.