XV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r.

 

Uchwała Nr XV/95/15

w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2014/2015.

 


Uchwała Nr XV/96/15

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.

 

Uchwała Nr XV/97/15

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.

 

Uchwała Nr XV/98/15

w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.

 


Uchwała Nr XV/99/15

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Turza Wielka wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.Uchwała Nr XV/100/15
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2015-2025.


Uchwała Nr XV/101/15

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.


Uchwała Nr XV/102/15

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


Uchwała Nr XV/103/15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr XV/104/15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Uchwała Nr XV/105/15

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Działdowo.