IX Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 13 maja 2015 r.

 

Uchwała Nr IX/44/15
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

Uchwała Nr IX/45/15
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury.

Uchwała Nr IX/46/15
w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.

Uchwała Nr IX/47/15
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Działdowo.

Uchwała Nr IX/48/15
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.

Uchwała Nr IX/49/15
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonych w miejscowości Myślęta wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała Nr IX/50/15
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 255 obręb Petrykozy.

Uchwała Nr IX/51/15
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr IX/52/15
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Andrzej”