XLVIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 23 października 2014r.

 

Uchwała Nr XLVIII/395/14
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.


Uchwała Nr XLVIII/396/14
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/349/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.

 

Uchwała Nr XLVIII/397/14
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.

 

Uchwała Nr XLVIII/398/14
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Działdowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Uchwała Nr XLVIII/399/14
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 90/2 obręb Wysoka.

 

Uchwała Nr XLVIII/400/14
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

Uchwała Nr XLVIII/401/14
w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Działdowo w roku szkolnym 2013/2014.