XLV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 25 czerwca 2014r.

 

Uchwała Nr XLV/364/14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2014-2022.

Uchwała Nr XLV/365/14
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.


Uchwała Nr XLV/366/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Uchwała Nr XLV/367/14
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok.


Uchwała Nr XLV/368/14
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.


Uchwała Nr XLV/369/14
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu WND-POKL.09.01.01-28-044/13 pt. „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Działdowo”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XLV/370/14
w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Działdowo oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.


Uchwała Nr XLV/371/14
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.


Uchwała Nr XLV/372/14
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Działdowo.

Uchwała Nr XLV/373/14
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Działdowo.

Uchwała Nr XLV/374/14
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 157/2 obręb Turza Wielka.


Uchwała Nr XLV/375/14
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 218 obręb Grzybiny.

Uchwała Nr XLV/376/14
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXXI/258/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo lokalu mieszkalnego nr 3/3 wraz z udziałem w gruncie w miejscowości Wilamowo wchodzącego w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała Nr XLV/377/14
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości zabudowanej w miejscowości Wilamowo wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała Nr XLV/378/14
zmieniająca uchwałę nr XLI/332/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach : Kisiny, Księży Dwór, Uzdowo.

Uchwała Nr XLV/379/14
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/346/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.