XLIV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja 2014r.

 

Uchwała Nr XLIV/345/14
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.

 

Uchwała Nr XLIV/346/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.

Uchwała Nr XLIV/347/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.


Uchwała Nr XLIV/348/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.

Uchwała Nr XLIV/349/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.


Uchwała Nr XLIV/350/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.


Uchwała Nr XLIV/351/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.


Uchwała Nr XLIV/352/14
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury.


Uchwała Nr XLIV/353/14
w sprawie oddania w użyczenie na okres 4 lat nieruchomości zabudowanej, położonej w Grzybinach.

Uchwała Nr XLIV/354/14
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 391/3 obręb Uzdowo.


Uchwała Nr XLIV/355/14
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 16/3 obręb Klęczkowo.

Uchwała Nr XLIV/356/14
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2014 roku.

Uchwała Nr XLIV/357/14
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Uchwała Nr XLIV/358/14
w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo” pow. działdowski woj. warmińsko-mazurskie.

Uchwała Nr XLIV/359/14
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszaru farmy wiatrowej „Grzybiny”.

Uchwała Nr XLIV/360/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Filice – Klęczkowo – Pożary – Wilamowo – Krasnołąka.

Uchwała Nr XLIV/361/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach: Burkat, Komorniki.


Uchwała Nr XLIV/362/14
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej i nauczycieli świetlicy w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.

Uchwała Nr XLIV/363/14
zmieniająca uchwałę nr XXIV/190/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.