XLI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 20 lutego 2014r.

 

Uchwała Nr XLI/322/14
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Działdowo Nr XL/320/14 sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


Uchwała Nr XLI/323/14
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Działdowie Nr XL/321/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XLI/324/14
w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XLI/325/14
w sprawie przystąpienia Gminy Działdowo do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XLI/326/14
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2014 rok.

Uchwała Nr XLI/327/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu.

Uchwała Nr XLI/328/14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2014-2022.

Uchwała Nr XLI/329/14
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.

Uchwała Nr XLI/330/14
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna", działki nr 141/13, obręb Zakrzewo.

Uchwała Nr XLI/331/14
w sprawie uchylenia Uchwaly Nr XXXIII/272/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwała Nr XLI/332/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach: Kisiny, Księży Dwór, Uzdowo.