PROGRAM WSPÓŁPRACY

GMINY DZIAŁDOWO z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

oraz PODMIOTAMI WYMIENIONYMI

w ART.3 UST.3 USTAWY z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

i O WOLONTARIACIE

na rok 2014