Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

 

Zarządzenia
Wójta Gminy Działdowo

Zarządzenie Nr 1/2012
z dnia 2 stycznia 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Zarządzenie Nr 2/2012
z dnia 4 stycznia 2012 roku, w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
zobacz>

Zarządzenie Nr 3/2012
z dnia 3 stycznia 2012 roku, w sprawie planów finansowych dla referatów oraz samodzielnych stanowisk.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 4/2012
z dnia 5 stycznia 2012 roku, w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 
zobacz>

Zarządzenie Nr 5/2012
z dnia 10 stycznia 2012 roku, w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy jeziarze w Grzybinach. 
zobacz>

Zarządzenie Nr 6/2012
z dnia 18 stycznia 2012 roku, w sprawie ustalenia cen i opłat za usugi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Gminny Zakład Usug Komunalnych w Uzdowie.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 7/2012
z dnia 19 stycznia 2012 roku, w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 8/2012
z dnia 19 stycznia 2012 roku, w sprawie zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 9/2012
z dnia 30 stycznia 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 10/2012
z dnia 30 stycznia 2012 roku, w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Działdowo.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 11/2012
z dnia 30 stycznia 2012 roku, w sprawie powołania komisji, celem sporządzenia i przekazania protokołu i spisu dokumentacji niearchiwalnej akt kat "B" znajdujących się w archiwum Urzędu Gminy Działdowo.
zobacz>

Zarządzenie Nr 12/2012
z dnia 30 stycznia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Działdowo.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 13/2012
z dnia 30 stycznia 2012 roku, w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Działdowo w 2012 roku.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 14/2012
z dnia 30 stycznia 2012 roku, w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Działdowo w 2012 roku.
zobacz> 

 Zarządzenie Nr 15/2012
z dnia 31stycznia 2012 roku, w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
zobacz>

Zarządzenie Nr 16/2012
z dnia 31 stycznia 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
zobacz>

Zarządzenie Nr 17/2012
z dnia 31 stycznia 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 209/4 w obrębie Krasnołąka.
zobacz>

Zarządzenie Nr 18/2012
z dnia 8 lutego 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 209/2 w obrębie Krasnołąka.
zobacz>

Zarządzenie Nr 19/2012
z dnia 8 lutego 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 209/3 w obrębie Krasnołąka.
zobacz>

Zarządzenie Nr 20/2012
z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
zobacz>

Zarządzenie Nr 21/2012
z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Ruszkowo.
zobacz>

Zarządzenie Nr 22/2012
z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krasnołąka.
zobacz>

Zarządzenie Nr 23/2012
z dnia 5 marca 2012 roku, w sprawie normy zużycia oleju napędowego dla samochodu będącego w użytkowaniu Straży Gminnej.
zobacz>

Zarządzenie Nr 24/2012
z dnia 6 marca 2012 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.
zobacz>

Zarządzenie Nr 25/2012
z dnia 8 marca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.
zobacz>

Zarządzenie Nr 26/2012
z dnia 13 marca 2012 roku, w sprawie stosowania oprogramowania "PUMA - moduł środki trwałe" w Urzędzie Gminy.
zobacz>

Zarządzenie Nr 27/2012
z dnia 16 marca 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Działdowo w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.
zobacz>


Zarządzenie
Nr 28/2012
z dnia 20 marca 2012 roku, w sprawie udzielania nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia .
zobacz>

Zarządzenie Nr 29/2012
z dnia 23 marca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.
zobacz>

Zarządzenie Nr 30/2012
z dnia 28 marca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 30/2012
z dnia 28 marca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.
zobacz>

Zarządzenie Nr 31/2012
z dnia 28 marca 2012 roku, w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
zobacz>

Zarządzenie Nr 32/2012
z dnia 30 marca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.
zobacz>
 

 Zarządzenie Nr 33/2012
z dnia 12 kwietnia 2012 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.
zobacz>
 

 Zarządzenie Nr 34/2012
z dnia 18 kwietnia 2012 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Andrzejowi Graszkowi Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 35/2012
z dnia 19 kwietnia 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 36/2012
z dnia 19 kwietnia 2012 roku, w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Działdowo na rok szkolny 2012/2013
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 37/2012
z dnia 26 kwietnia 2012 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.
zobacz>


Zarządzenie
Nr 38/2012
z dnia 27 kwietnia 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 39/2012
z dnia 7 maja 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 40/2012
z dnia 7 maja 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r.
zobacz>


Zarządzenie
Nr 41/2012
z dnia 15 maja 2012 roku, w sprawie powołania komisji skontrowej.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 42/2012
z dnia 16 maja 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gąsiorowo.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 43/2012
z dnia 17 maja 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/11 z dnia 12.04.2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej oraz instrukcji druków ścisłego zarachowania.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 44/2012
z dnia 18 maja 2012 roku, w sprawie ustalenia kosztu 1 roboczogodziny dla robót budowlano-remontowych zleconych przez Gminę Działdowo oraz jednostki organizacyjne Gminy wykonywane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 45/2012
z dnia 21 maja 2012 roku, w sprawie  sprzedaży autobusu marki JELCZ oraz autobusu marki AUTOSAN.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 46/2012
z dnia 22 maja 2012 roku, w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
zobacz>


Zarządzenie
Nr 47/2012
z dnia 24 maja 2012 roku, w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 48/2012
z dnia 24 maja 2012 roku, w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Działdowo.
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 49/2012
z dnia 28 maja 2012 roku, w sprawie zmian w budzecie Gminy Działdowo na 2012r.
zobacz>


Zarządzenie
Nr 50/2012
z dnia 4 czerwca 2012 roku, uchylające Zarządzenie Nr 131/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Działdowo.
zobacz>


Zarządzenie
Nr 51/2012
z dnia 18 czerwca 2012 roku, w sprawie zmian w budzecie Gminy Działdowo na 2012r.
zobacz>


Zarządzenie
Nr 52/2012
z dnia 18 czerwca 2012 roku, w sprawie  przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Działdowo.
zobacz>

Zarządzenie Nr 53/2012
z dnia 19 czerwca 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr10/12 Wójta Gminy Działdowo z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Działdowo.
zobacz>

Zarządzenie Nr 54/2012
z dnia 19 czerwca 2012 roku, w sprawie ustalenia limitu na rozmowy telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych.
zobacz>

Zarządzenie Nr 55/2012
z dnia 19 czerwca 2012 roku, w sprawie ustalenia procedury sporządzania bilansu skonsolidowanego.
zobacz>

Zarządzenie Nr 56/2012
z dnia 20 czerwca 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grzybiny.
zobacz>

Zarządzenie Nr 57/2012
z dnia 20 czerwca 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grzybiny.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 58/2012
z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.
zobacz>

Zarządzenie Nr 59/2012
z dnia 25 czerwca 2012 roku, w sprawie sprzedaży autobusu marki JELCZ oraz autobusu marki AUTOSAN.
zobacz>

Zarządzenie Nr 60/2012
z dnia 26 czerwca 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r.
zobacz>

Zarządzenie Nr 62/2012
z dnia 11 lipca 2012 roku, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
zobacz>


Zarządzenie Nr 63/2012
z dnia 12 lipca 2012 roku, w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem Dla Zespołu Szkół w Księżym Dworze.
zobacz>


Zarządzenie Nr 64/2012
z dnia 23 lipca 2012 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie.
zobacz>


Zarządzenie Nr 65/2012
z dnia 23 lipca 2012 roku, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Andrzeja Grubby w Sławkowie .
zobacz>


Zarządzenie Nr 66/2012
z dnia 30 lipca 2012 roku, w sprawie zbycia na rzecz pracowników aparatów telefonów komórkowych.
zobacz>


Zarządzenie Nr 67/2012
z dnia 1 sierpnia 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/12 Wójta Gminy Działdowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
zobacz>


Zarządzenie Nr 68/2012
z dnia 2 sierpnia 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r.
zobacz>


Zarządzenie Nr 69/2012
z dnia 7 sierpnia 2012 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
zobacz>


Zarządzenie Nr 70/2012
z dnia 13 sierpnia 2012 roku, w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.
zobacz>


Zarządzenie Nr 71/2012
z dnia 13 sierpnia 2012 roku, w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Działdowo.
zobacz>


Zarządzenie Nr 72/2012
z dnia 14 sierpnia 2012 roku.
zobacz>

Zarządzenie Nr 73/2012
z dnia 20 sierpnia 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/12 Wójta Gminy Działdowo z dnia 24 maja 2012r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych .
zobacz>

Zarządzenie Nr 74/2012
z dnia 21 sierpnia 2012 roku, w sprawie zmian w budzecie Gminy Działdowo na 2012r.
zobacz>

Zarządzenie Nr 75/2012
z dnia 28 sierpnia 2012 roku, w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy na 2013r.
zobacz>

Zarządzenie Nr 76/2012
z dnia 30 sierpnia 2012 roku, w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
zobacz>

Zarządzenie Nr 77/2012
z dnia 31 sierpnia 2012 roku, w sprawie zmian w budzecie Gminy Działdowo na 2012r
zobacz>

Zarządzenie Nr 78/2012
z dnia 5 września 2012 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Myślęta.
zobacz>


Zarządzenie Nr 79/2012
z dnia 10 września 2012 roku, w sprawie  sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 77/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r.
zobacz>


Zarządzenie Nr 80/2012
z dnia 11 września 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r
zobacz>


Zarządzenie Nr 81/2012
z dnia 24 września 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/12 Wójta Gminy Działdowo z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.  
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 82/2012
z dnia 26 września 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r.  
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 83/2012
z dnia 27 września 2012 roku, w sprawie nieodpłatnego udostępniania Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych w tym orzeczeń, a także aktów prawa miejscowego oraz pobierania ich w formie dokumentu elektronicznego lub papierowego.  
zobacz>


Zarządzenie Nr 84/2012
z dnia 27 września 2012 roku, w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej działań .  
zobacz>


Zarządzenie Nr 85/2012
z dnia 28 września 2012 roku, w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie w roku 2012 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna".  
zobacz>


Zarządzenie Nr 86/2012
z dnia 28 września 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2011z dnia 20 stycznia 2011r.  
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 87/2012
z dnia 9 października 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r
zobacz>


Zarządzenie Nr 88/2012
z dnia 18 października 2012 roku, w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których bedzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna  .  
zobacz>


Zarządzenie Nr 89/2012
z dnia 22 października 2012 roku, w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzedzie Gminy Działdowo.  
zobacz>


Zarządzenie Nr 90/2012
z dnia 26 października 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 91/2012
z dnia 31 października 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r
zobacz>

Zarządzenie Nr 92/2012
z dnia 9 listopada 2012 roku, w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2013-2025.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 93/2012
z dnia 9 listopada 2012 roku, w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 r.
zobacz>


Zarządzenie Nr 94/2012
z dnia 9 listopada 2012 roku, w sprawie ustalenia wartości motogodziny pracy równiarki drogowej będącej własnością Gminy Działdowo.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 95/2012
z dnia 13 listopada 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r
zobacz>


Zarządzenie Nr 96/2012
z dnia 15 listopada 2012 roku, w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych jednostkom podległym.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 97/2012
z dnia 16 listopada 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/12 Wójta Gminy Działdowo z dnia 9 listopada 2012r.
zobacz>


Zarządzenie Nr 98/2012
z dnia 19 listopada 2012 roku, w sprawie zbycia na rzecz pracowników aparatów telefonów komórkowych.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 99/2012
z dnia 20 listopada 2012 roku, w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z tankowaniem Etyliny 95 w ilości 550 litrów oraz oleju napędowego w ilości 20350 litrów do pojazdów będących w dyspozycji Gminy Działdowo oraz jej jednostek organizacyjnych. 
zobacz>


Zarządzenie Nr 100/2012
z dnia 22 listopada 2012 roku, w sprawie przekazania informacji dotyczących planów finansowych dla referatów Urzędu Gminy. 
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 101/2012
z dnia 22 listopada 2012 roku, w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Uzdowo-Grzybiny. 
zobacz> 
 

Zarządzenie Nr 102/2012
z dnia 28 listopada 2012 roku, w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie. 
zobacz>
 

Zarządzenie Nr 103/2012
z dnia 28 listopada 2012 roku, w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach gminnych na terenie Gminy Działdowo w roku 2013. 
zobacz> 


Zarządzenie Nr 104/2012
z dnia 28 listopada 2012 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 
zobacz> 
 

Zarządzenie Nr 105/2012
z dnia 30 listopada 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r. 
zobacz> 

Zarządzenie Nr 106/2012
z dnia 4 grudnia 2012 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2012 Wójta Gminy Działdowo z dnia 20 listopada 2012r.w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z tankowaniem Etyliny 95 w ilości 550 litrów oraz oleju napędowego w ilości 20350 litrów do pojazdów będących w dyspozycji Gminy Działdowo oraz jej jednostek organizacyjnych  . 
zobacz> 
 

Zarządzenie Nr 107/2012
z dnia 7 grudnia 2012 roku, w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na częściowe dostawy loco kotłownia oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Działdowo w sezonie grzewczym w roku 2013.  
zobacz> 
 

Zarządzenie Nr 108/2012
z dnia 7 grudnia 2012 roku, w sprawie powołania komisji ds. likwidacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w Urzędzie Gminy Działdowio. 
zobacz> 

Zarządzenie Nr 109/2012
z dnia 13 grudnia 2012 roku, w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie. 
zobacz> 
 

Zarządzenie Nr 110/2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r. 
zobacz> 
 

Zarządzenie Nr 111/2012
z dnia 20 grudnia 2012 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r.
zobacz> 

Zarządzenie Nr 112/2012
z dnia 21 grudnia 2012 roku, w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy Działdowo. 
zobacz>

Zarządzenie Nr 113/2012
z dnia 31 grudnia 2012 roku, w sprawie zmian w budzecie Gminy Działdowo na 2012r. 
zobacz>


Zarządzenie Nr 114/2012
z dnia 31 grudnia 2012 roku, w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze uzyteczności publicznej świadczone przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie. 
zobacz>

 

 

 

 

.

 

 

Załączniki

Zarządzenie_Nr62_2012 (173.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr63_2012 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr64_2012 (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr65_2012 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr86_2012 (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_1_2012 (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr66_2012 (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr87_2012 (206.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_2_2012 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr67_2012 (102.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr88_2012 (154.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_3_2012 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr68_2012 (234kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr89_2012 (394.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_101_2012 (153.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_4_2012 (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr49_2012 (9.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie_Nr69_2012 (137.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr90_2012 (353.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_102_2012 (153.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr5_2012 (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_nr51_2012 (447.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie_Nr70_2012 (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr91_2012 (194.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_103_2012 (149.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_6_2012 (167.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr15_2012 (399.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr52_2012 (217.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr71_2012 (608kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 92_2012 (464.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_104_2012 (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_7_2012 (101.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr16_2012 (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr53_2012 (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr72_2012 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 93_2012 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_105_2012 (348.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_8_2012 (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr17_2012 (164.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr54_2012 (147.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr73_2012 (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 94_2012 (158.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_106_2012 (149.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_9_2012 (536.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr18_2012 (159.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr55_2012 (758.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr74_2012 (315.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 95_2012 (307.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_107_2012 (150.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_10_2012 (159.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr19_2012 (161.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_36_2012 (125.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_41_2012 (134.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr56_2012 (151.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr75_2012 (577.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 96_2012 (745.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_108_2012 (150.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_11_2012 (111.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr20_2012 (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_37_2012 (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_42_2012 (157.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_41_2012 (134.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr57_2012 (156.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr76_2012 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr82_2012 (207.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie Nr 97_2012 (744.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_109_2012 (182.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr_12_2012 (869.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr21_2012 (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr26_2012 (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_38_2012 (148.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_43_2012 (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_42_2012 (157.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr58_2012 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr77_2012 (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr78_2012 (129.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr83_2012 (162.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 98_2012 (125.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_110_2012 (176.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr13_2012 (267.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie_Nr22_2012 (175.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr27_2012 (151.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr29_2012 (17.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie_Nr31_2012 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr_34_2012 (880.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie_Nr_39_2012 (154.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_46_2012 (190.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_43_2012 (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr59_2012 (181kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr79_2012 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr79_2012 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr84_2012 (154.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 99_2012 (151.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_111_2012 (176.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr14_2012 (299.3kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie_Nr23_2012 (208.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr25_2012 (17.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie_Nr28_2012 (254.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr30_2012 (29.6kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie_Nr33_2012 (125.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr32_2012 (16.8kB) Zapisz dokument  
Zarzadzenie_Nr_35_2012 (4.5MB) Zapisz dokument  
Zarzączenie_Nr_40_2012 (176.5kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie_Nr_50_2012 (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_46_2012 (190.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr60_2012 (456.2kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie_Nr80_2012 (175.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr81_2012 (146.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr85_2012 (151.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 100_2012 (279.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_112_2012 (152.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr 113_2012 (171.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr 114_2012 (115.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2012-02-02 09:16:45
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2012-02-02 09:17:07
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2012-02-02 09:43:40
Ostatnia zmiana:2017-04-12 10:51:54
Ilość wyświetleń:4912

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij