Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Akty Prawa Miejscowego

L.p.

Tytuł aktu

Jednolity identyfikator aktu

Uwagi

1.

UCHWAŁA NR LII/318/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2010/1746/

Akt utracił moc.

2.

UCHWAŁA NR XLV/333/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2010/805/

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XXXI/253/13

z dnia 20 marca 2013 r.

3.

UCHWAŁA NR XLV/336/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=778

Akt obowiązujący.

4.

UCHWAŁA NR XLVI/340/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/69/1091

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XLIII/397/14

z dnia 23 października 2014 r.

5.

UCHWAŁA NR XLVI/343/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Torfianki Działdowskie".

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/57/968

Akt obowiązujący.

6.

UCHWAŁA NR XLVII/350/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Działdowo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/89/1414

Akt obowiązujący.

7.

UCHWAŁA NR XLIX/365/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/112/1607

Akt obowiązujący.

8.

UCHWAŁA NR L/374/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 lipca
2010 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/121/1711

Akt obowiązujący, patrz zmiany:

Uchwała Nr

XXIV/175/16 Rady Gminy Działdowo z dnia

19 września 2016 r.

9.

UCHWAŁA NR LI/377/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/150/1952

Akt utracił moc, patrz: Uchwała Nr XXXIII/274/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2013 r.

10.

UCHWAŁA NR LII/382/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/180/2275

Akt utracił moc, patrz: Uchwała Nr V/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

11.

UCHWAŁA NR LIII/394/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 października 2010 r. w sprawie Regulaminu korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uzdowie oraz upoważnienia Wójta do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali sportowej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/201/2597

Akt utracił moc, patrz: Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 stycznia 2015 r.

12.

UCHWAŁA NR LIV/395/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/207/2731

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XII/100/11

z dnia 15 listopada

2011 r.

13.

UCHWAŁA NR LIV/396/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/207/2732

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XI/90/11

z dnia 6 października 2011 r.

14.

UCHWAŁA NR LIV/401/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2010/201/2613

Akt obowiązujący.

15.

UCHWAŁA NR III/15/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia
2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/48/787

Akt utracił moc.

16.

UCHWAŁA NR III/20/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia
2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/396/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/11/179

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XI/90/11 z dnia 6 października
2011 r.

17.

UCHWAŁA NR IV/26/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 lutego
2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Działdowo Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/48/790

Akt jednorazowy.

18.

UCHWAŁA NR VI/42/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 31 marca
2011 r
. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/60/1009

Akt obowiązujący, patrz:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.4131.150.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. ./Dz. Urz. Woj. War-Maz. 2011, Nr 60 poz. 1022
z 17 maja 2011 r./


19.

UCHWAŁA NR VI/43/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 31 marca
2011 r
. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/60/1010

Akt obowiązujący.

20.

UCHWAŁA NR VI/46/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/60/1011

Akt obowiązujący, patrz:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.4131.137.2011 z dnia 22 kwietnia 2011r../Dz.Urz.Woj.War-Maz.2011, Nr 60 poz. 1019 z 17 maja 2011r./


21.

UCHWAŁA NR VI/47/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 31 marca
2011 r.
w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/60/1012

Akt obowiązujący.

22.

UCHWAŁA NR VI/49/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 31 marca
2011 r.
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/67/1107

Akt utracił moc, patrz:

Rozstrzygnięcie nadzorcze
PN 4131.198.2011

Wyrok II SA/Ol 840/11

23.UCHWAŁA NR VII/54/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 maja
2011 r,
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/78/1346

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XI/91/11 z dnia 6 października
2011 r.

24.

UCHWAŁA NR VIII/71/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2011/93/1604

Akt obowiązujący.

25.

UCHWAŁA NR IX/75/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 lipca
2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym Punkcie Przedszkolnym w Burkacie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2181

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XV/98/15

z dnia 26 listopada
2015 r.

26.

UCHWAŁA NR X/84/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/75/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym Punkcie Przedszkolnym w Burkacie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2209

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XV/98/15

z dnia 26 listopada
2015 r.

27.

UCHWAŁA NR X/85/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2290

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr

XXXIII/274/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2013 r.

28..

UCHWAŁA NR XI/89/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2552

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr

XXVI/190/16

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 listopada

2016 r.

29.

UCHWAŁA NR XI/90/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2553

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr III/6/14 Rady Gminy Działdowo
z dnia 11 grudnia 2014 r
.30.

UCHWAŁA NR XI/91/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2554


Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XXXVIII/306/13

Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.

31.

UCHWAŁA NR XI/92/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 października 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/75/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 lipca’ 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym Punkcie Przedszkolnym w Burkacie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2443

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XV/98/15

z dnia 26 listopada
2015 r.

32.

UCHWAŁA NR XI/93/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 6 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2444

Akt obowiązujący.

33.

UCHWAŁA NR XII/99/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2919


Akt utracił moc.

34.

UCHWAŁA NR XII/100/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2920

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XXVI/208/12

z dnia 29 listopada
2012 r.

35.

UCHWAŁA NR XII/103/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2

Akt obowiązujący.

36.

UCHWAŁA NR XII/109/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na czas określony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=109

Akt obowiązujący.

37.

UCHWAŁA NR XII/110/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=707

Akt obowiązujący, patrz:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.4131.2.2012 WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO z dnia
4 stycznia 2012 r. /Dz.Urz.Woj.War-Maz.2012, poz. 708
z 13 lutego 2012 r./


38.

UCHWAŁA NR XV/125/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1033

Akt utracił moc.

39.

UCHWAŁA NR XV/129/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=753

Akt obowiązujący.

40.

UCHWAŁA NR XV/130/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=754

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr V/23/15

z dnia 29 stycznia
2015 r.

41.

UCHWAŁA NR XVII/145/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/213/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1388

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XXV/194/12

z dnia 25 października 2012 r.


42.

UCHWAŁA NR XVII/148/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Działdowo w 2012 roku.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1515

Akt utracił moc.


43.

UCHWAŁA NR XVII/152/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1479

Akt obowiązujący.

44.

UCHWAŁA NR XVIII/154/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz norm zatrudniania nauczycieli biblioteki szkolnej i nauczycieli świetlicy w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1688

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała

Nr XLIV/362/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja 2014 r.

45.

UCHWAŁA NR XXI/172/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/154/12 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz norm zatrudniania nauczycieli biblioteki szkolnej i nauczycieli świetlicy w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2121


Akt utracił moc, patrz:

Uchwała

Nr XLIV/362/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja 2014 r.46.

UCHWAŁA NR XXII/177/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2379

Akt obowiązujący.

47.

UCHWAŁA NR XXII/178/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie Wysoka.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2353


Akt obowiązujący, patrz:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.4131.214.2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2012r./Dz.Urz.Woj.War-Maz.2012, poz.2354 z 29 sierpnia 2012 r./


48.

UCHWAŁA NR XXIII/186/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Działdowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2851

Akt obowiązujący.

49.

UCHWAŁA NR XXIII/188/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2852

Akt obowiązujący.

50.

UCHWAŁA NR XXV/194/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2923

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Działdowo
z dnia 11 grudnia 2014 r.

51.

UCHWAŁA NR XXV/196/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/232/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3246

Akt jednorazowy.

52.

UCHWAŁA NR XXV/197/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Działdowo na stałe obwody głosowania.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3247

Akt obowiązujący.

53.

UCHWAŁA NR XXVI/208/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3681

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr III/7/14

z dnia 11 grudnia 2014 r.


54.

UCHWAŁA NR XXVI/209/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3682

Akt utracił moc.


55.

UCHWAŁA NR XXVI/210/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=108

Akt obowiązujący.

56.

UCHWAŁA NR XXVI/211/2012 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=109

Akt obowiązujący.

57.

UCHWAŁA NR XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1160

Akt utracił moc.


58.

UCHWAŁA NR XXVIII/224/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=697

Akt obowiązujący.

59.

UCHWAŁA NR XXXI/253/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości o porządku na terenie Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1589

Akt obowiązujący, patrz:

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.4131.252.2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. /Dz.Urz.Woj.War-Maz 2013, poz.159 z dnia
17 kwietnia 2013 r./

60.

UCHWAŁA NR XXXII/263/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1909

Akt obowiązujący.

61.

UCHWAŁA NR XXXIII/273/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Działdowo na lata 2013-2019”.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2299

Akt obowiązujący.

62.

UCHWAŁA NR XXXIII/274/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Działdowo.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2289

Akt obowiązujący.

63.UCHWAŁA NR XXIX/240/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2353

Akt obowiązujący.
64.


UCHWAŁA NR XXXIV/277/13 Rady Gminy Działdowo z dnia
21 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Burkat i Filice.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2509

Akt obowiązujący.

65.

UCHWAŁA NR XXXV/284/13 Rady Gminy Działdowo z dnia
17 września 2013 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2784

Akt obowiązujący.

66.

UCHWAŁA NR XXXV/285/13 Rady Gminy Działdowo z dnia
17 września 2013 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2785

Akt obowiązujący.

67.

UCHWAŁA NR XXXVI/298/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3027

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr V/23/15

z dnia 29 stycznia
2015 r.

68.


UCHWAŁA Nr XXXVII/300/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3382

Akt utracił moc.


69.

UCHWAŁA Nr XXXVII/301/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu korzystania z sali sportowej przy Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze oraz upoważnienia Wójta do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali sportowej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3764

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr V/29/15

z dnia 29 stycznia
2015 r.


71.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/306/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=8

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XV/102/15
z dnia 26 listopada
2015 r.

71.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=231

Akt utracił moc.

72.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/310/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=254

Akt obowiązujący.

73.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/311/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=255

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr V/23/15

z dnia 29 stycznia
2015 r.

74.

UCHWAŁA Nr XL/321/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 stycznia
2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1036


Akt obowiązujący, patrz:

Zmiany

Uchwała Nr XLI/323/14

z dnia 20 lutego 2014 r.


75.


UCHWAŁA Nr XLI/323/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Działdowie Nr XL/321/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=103776.

UCHWAŁA Nr XLI/324/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1038

Akt obowiązujący.


77.

UCHWAŁA Nr XLI/329/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1019


Akt jednorazowy.


78.

UCHWAŁA Nr XLII/334/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1274

Akt jednorazowy.

79.

UCHWAŁA Nr XLII/342/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1464

Akt utracił moc.

80.

UCHWAŁA Nr XLIV/345/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja
2014 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2014 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1946

Akt jednorazowy.

81.

UCHWAŁA Nr XLIV/357/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja
2014 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2076

Akt obowiązujący.

82.

Uchwała Nr XLIV/359/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja
2014 r.
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszaru farmy wiatrowej „Grzybiny”.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2527

Wyrok WSA w Olsztynie

z dnia 4 grudnia 2014 r.

prawomocny od dnia 28.09.2016 r.

stwierdzający nieważność uchwały.

83.

UCHWAŁA Nr XLIV/362/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja
2014 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej i nauczycieli świetlicy w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2077

Akt obowiązujący.

84.

UCHWAŁA Nr XLV/365/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 czerwca 2014 r.w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2014 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2425

Akt jednorazowy.

85.

UCHWAŁA Nr XLV/371/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2661

Akt obowiązujący.

86.

UCHWAŁA Nr XLV/372/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Działdowo

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2662

Akt obowiązujący.

87.

UCHWAŁA Nr XLVI/380/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2905

Akt jednorazowy.


88.

UCHWAŁA Nr XLVII/387/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3233

Akt jednorazowy.

89.

UCHWAŁA Nr XLVII/390/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 2 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3352

Akt utracił moc.

90.
UCHWAŁA Nr XLVIII/395/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3401

Akt jednorazowy.

91.

UCHWAŁA Nr XLVIII/397/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 października 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych .


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4025

Akt obowiązujący.

92.

UCHWAŁA Nr XLVIII/398/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Działdowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3965

Akt obowiązujący.

93.


UCHWAŁA Nr XLIX/403/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3816

Akt jednorazowy.

94.


UCHWAŁA Nr XLIX/411/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3817

Akt utracił moc.

95.

UCHWAŁA Nr XLIX/412/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w zakresie infrastruktury „ostatniej mili”.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3818

Akt obowiązujący, patrz:


UCHWAŁA

NR 0102-258/14

KOLEGIUM

REGIONALNEJ

IZBY OBRACHUNKOWEJ

W OLSZTYNIE

z dnia 4 grudnia 2014 r.


96.


UCHWAŁA Nr III/5/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia
2014 r.
w sprawie opłaty targowej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4101

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XXVI/189/16

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 listopada
2016 r.

97.

UCHWAŁA Nr III/6/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia
2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4102

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XV/103/15

z dnia 26 listopada
2015 r.

98.


UCHWAŁA Nr III/7/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia
2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4103

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XV/104/15

z dnia 26 listopada
2015 r.

99.


UCHWAŁA Nr III/4/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia
2014 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4195

Akt jednorazowy.

100.

UCHWAŁA Nr IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=200

Akt utracił moc.

 

101.


UCWAŁA NR V/19/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=495

Akt jednorazowy.

102.

UCHWAŁA NR V/24/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=948

Akt obowiązujący.

103.

UCHWAŁA NR V/29/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sal gimnastycznych szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych sal.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=623

Akt obowiązujący.

104.

UCHWAŁA NR V/23/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=622

Akt obowiązujący.

105.

UCHWAŁA NR VI/32/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego
2015 r
. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015 r.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=838

Akt jednorazowy.

106.

UCHWAŁA NR VI/34/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego
2015 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=949

Akt obowiązujący.

107.

UCHWAŁA NR VI/36/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=950

Akt obowiązujący.

108.

UCHWAŁA NR VII/38/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1203

Akt jednorazowy.

109.

UCHWAŁA NR VII/40/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1455

Akt utracił moc.

110.

UCHWAŁA NR VIII/43/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1539

Akt jednorazowy.

 

111.

UCHWAŁA NR IX/44/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 maja
2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1963

Akt jednorazowy.

112.

UCHWAŁA NR IX/51/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 maja 2015 r. w spawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2006

Akt obowiązujący.

113.

UCHWAŁA NR IX/52/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Andrzej”

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2007

Akt obowiązujący.

114.

UCHWAŁA NR X/54/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2141

Akt jednorazowy.

115.

UCHWAŁA NR X/61/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 czerwca
2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Gąsiorowo, Lipówka

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2762

Akt obowiązujący, patrz:

Wyrok WSA

Sygn.akt IISA/Ol 960/15

116.

UCHWAŁA NR X/62/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 czerwca
2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Jankowice, Gąsiorowo, Mosznica, Lipówka

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2763

Akt obowiązujący, patrz:

Wyrok WSA

Sygn.akt IISA/Ol 961/15

117.

UCHWAŁA NR XI/63/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2547

Akt jednorazowy.

118.

UCHWAŁA NR XI/65/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2854

Akt utracił moc

119.

UCHWAŁA NR XII/70/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 września
2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3189

Akt jednorazowy

120.

UCHWAŁA NR XII/71/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3362

Akt utracił moc

121.

UCHWAŁA NR XII/72/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 września 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3363

Akt obowiązujący.

122.

Uchwała NR XII/73/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 3 września 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3364

Akt obowiązujący.

123.

UCHWAŁA NR XII/77/15 Rady Gminy Działdowo z dnia
1 października 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3543

Akt jednorazowy.

124.

UCHWAŁA NR XII/80/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 1 października 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3596

Akt obowiązujący.

125.

UCHWAŁA NR XIV/84/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3955

Akt jednorazowy.

126.

UCHWAŁA NR XIV/88/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4321

Akt obowiązujący.

127.

UCHWAŁA NR XIV/89/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4322

Akt obowiązujący.

128.

UCHWAŁA NR XIV/90/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4323

Akt obowiązujący.

129.

UCHWAŁA NR XIV/92/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zaliczenia o kategorii dróg gminnych drogi lokalnej, oznaczonej jako działka nr 60 obręb Księży Dwór

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4382

Akt obowiązujący.

130.

UCHWAŁA NR XIV/93/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/07 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działdowo oraz udzielania bonifikat

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4383

Patrz:

Obwieszczenie Nr 1/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działdowo oraz udzielania bonifikat

131.

UCHWAŁA NR XIV/94/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5307

Akt obowiązujący, patrz :

Wyrok WSA z dnia 22 marca 2016 r.

Sygn.akt II SA/Ol 189/16

132.

UCHWAŁA NR XV/96/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5308

Akt obowiązujący,patrz:

Zmiany: Uchwała Nr XVIII/132/16 z dnia 26 lutego 2016 r.

133.

UCHWAŁA NR XV/97/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5309

Akt obowiązujący, patrz:

Zmiany: Uchwała Nr XVIII/133/16 z dnia 26 lutego 2016r

134.

UCHWAŁA NR XV/98/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5061

Akt obowiązujący.

135.

UCHWAŁA NR XV/101/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4686

Akt jednorazowy.

136.

UCHWAŁA NR XV/102/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4687

Akt obowiązujący.

137.

UCHWAŁA NR XV/103/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4688

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XXVI/186/16

Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r.

138.

UCHWAŁA NR XV/104/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4689

Akt utracił moc, patrz:

Uchwała Nr XXVI/187/16

Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r.

139.

UCHWAŁA NR XVI/106/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5033

Akt jednorazowy.

140.

UCHWAŁA NR XVI/111/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5062

Akt obowiązujący.

141.

UCHWAŁA NR XVII/115/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=259

Akt jednorazowy.

142.

UCHWAŁA NR XVII/117/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=260

Akt utracił moc.

143.

UCHWAŁA NR XVIII/125/16 z dnia 26 lutego w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1008

Akt jednorazowy.

144.

UCHWAŁA NR XVIII/132/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały NR XV/96/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1136

Akt obowiązujący.

145.

UCHAWAŁA NR XVIII/133/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Działdowo .

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1137

Akt obowiązujący.

146.

UCHWAŁA NR XVIII/134/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1138

Akt obowiązujący.

147.

UCHWAŁA NR XIX/140/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1397

Akt jednorazowy.

148.

UCHWAŁA NR XX/148/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin Działdowo w obrębach geodezyjnych: Petrykozy, Klęczkowo, Krasnołąka, Turza wielka, Niestoja, Ruszkowo, Sławkowo, Pierławki, Burkat.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2521

Akt obowiązujący.

149.

UCHWAŁA NR XXI/149/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2233

Akt jednorazowy.

150.

UCHWAŁA NR XXII/158/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

http://edzie nniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2747

Akt jednorazowy.

151.

UCHWAŁA NR XXIII/167/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3531

Akt jednorazowy.

152.

UCHWAŁA NR XXIV/173/16 Rady Gminy Działdowo z dnia
19 września 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3691

Akt jednorazowy.

153.

UCHWAŁA NR XXIV/175/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr L/374/10 Rady gminy Działdowo z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3775

Akt obowiązujący.

154.

UCHWAŁA NR XXIV/176/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4280

Akt obowiązujący, patrz:

Zmiany:

Uchwała Nr XXV/182/16

Rady Gminy Działdowo

z dnia 26 października 2016 r.

155.

UCHWAŁA NR XXV/177/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.


http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4262

Akt jednorazowy.

156.

UCHWAŁA NR XXV/179/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Działdowo służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4422

Akt obowiązujący.

157.

UCHWAŁA NR XXV/181/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kisiny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4761

Akt obowiązujący.

158.

UCHWAŁA NR XXV/182/16 Rady Gminy Działdowo z dnia
26 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIV/176/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Działdowo.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4281

Akt obowiązujący.

159.

UCHWAŁA NR XXV/185/16 Rady Gminy Działdowo z dnia
26 października 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4875

Akt jednorazowy.

160.

UCHWAŁA NR XXVI/186/16 Rady Gminy Działdowo z dnia
29 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4745

Akt obowiązujący.

161.

UCHWAŁA NR XXVI/187/16 Rady Gminy Działdowo z dnia
29 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4746

Akt obowiązujący.

162.

UCHWAŁA NR XXVI/188/16 Rady Gminy Działdowo z dnia
29 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4747

Akt obowiązujący.

163.

UCHWAŁA NR XXVI/189/16 Rady Gminy Działdowo z dnia
29 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty targowej.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4748

Akt obowiązujący.

165.

UCHWAŁA NR XXVI/190/16 Rady Gminy Działdowo z dnia
29 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4749

Akt obowiązujący, patrz:

Zmiany:

Uchwała Nr XXVII/212/16

Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 grudnia 2016 r.

166.

Obwieszczenie Nr 1/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działdowo oraz udzielania bonifikat.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4932

Akt obowiązujący.

167.

UCHWAŁA NR XXVI/193/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5142

Akt obowiązujący.

168.

UCHWAŁA NR XXVI/194/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5143

Akt obowiązujący.

169.

UCHWAŁA NR XXVI/195/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5144

Akt obowiązujący.

170.

UCHWAŁA NR XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=221

Akt obowiązujący.

171.

Uchwała NR XXVII/209/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Burkacie.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=364

Akt obowiązujący.

172.

UCHWAŁA NR XXVII/212/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=151

Akt obowiązujący.

173.

Uchwała NR XXVII/213/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=365

Akt obowiązujący.

 Akty prawa miejscowego: lata 2010-2016. Stan na dzień 6 lutego 2017 r.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2012-01-06 14:20:43
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2012-01-06 12:08:18
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2012-01-06 14:02:21
Ostatnia zmiana:2017-02-07 14:08:22
Ilość wyświetleń:7331

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij