XLVII  Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 20 maja 2010 r.

 

 

 

Uchwała Nr XLVII/348/10

w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2010 r.

 

 

Uchwała Nr XLVII/ 349/10

w określenia zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze.

 

 

Uchwała Nr XLVII/350/10

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Działdowo podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

 

 

Uchwała Nr  XLVII/351/10

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

 

Uchwała Nr XLVII/352/10

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Działdowo prawa własności w zamian za zaległości podatkowe.

 

 

Uchwała Nr XLVII/353/10

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

 

Uchwała Nr  XLVII/354/10

w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej Nr 34 obręb Pożary.

 

 

Uchwała Nr XLVII/355/10

 w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej Nr 35 obręb Pożary.

 

 

Uchwała Nr XLVII/356/10

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 341/2 w Petrykozach.

 

 

Uchwała Nr XLVII/357/10

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Działdowo.

 

 

Uchwała Nr XLVII/358/10

 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/326/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

 

Uchwała Nr XLVII/359/10

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Działdowo.

 

 

Uchwała Nr XLVII/360/10

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.

 

 

Uchwała Nr XLVII/361/10

 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r.