XXXIII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 17 kwietnia 2009 r.

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/254/09

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo za 2008 r.

 


UCHWAŁA NR XXXIII/255/09

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury.

 


UCHWAŁA Nr XXXIII/256/09

w sprawie wspólnej z Miastem Działdowo, realizacji zadania.

 


UCHWAŁA Nr XXXIII/257/09

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/199/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.

 


UCHWAŁA Nr XXXIII/258/09

w sprawie zmian w budżecie gminy Działdowo na 2009 r.

 


UCHWAŁA Nr XXXIII/259/09

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie.

 


UCHWAŁA Nr XXXIII/260/09

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Działdowo.

 


UCHWAŁA Nr XXXIII/261/09

w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.UCHWAŁA Nr XXXIII/262/09

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 24 położonej w obrębie geodezyjnym Uzdowo na terenie gminy Działdowo.

 

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/263/09

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

 


UCHWAŁA Nr XXXIII/264/09

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i za godziny doraźnych zastępstw a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz podziału funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Działdowo.UCHWAŁA Nr XXXIII/265/09

w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród  za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Działdowo.UCHWAŁA Nr XXXIII/266/09

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin.

 


UCHWAŁA Nr XXXIII/267/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/247/09 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.zobacz także PROTOKOŁY