XXX Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

Uchwała Nr XXX/229/08

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Działdowo na 2009 rok.

 

Uchwała Nr XXX/230/08

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  z końcem roku budżetowego 2008 r.

 

Uchwała Nr XXX/23108

w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2008 r.

 

Uchwała Nr XXX/232/08

w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej.


Uchwała Nr XXX/233/08

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

 

Uchwała Nr XXX/234/08

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXX/235/08

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXX/236/08

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działdowo.


Uchwała Nr XXX/237/08

w sprawie polityki oświatowej Gminy Działdowo w latach 2008 – 2015


zobacz także PROTOKOŁY