WYKAZ GŁÓWNYCH INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH PRZEZ

GMINĘ DZIAŁDOWO

 

                                                                                                                             
I.     
Inwestycje wodno - kanalizacyjne

 

1.      „Budowa wodociągu Wilamowo – Pożary – Klęczkowo – Krasnołąka wraz  z przyłączami i modernizacją ujęcia wodnego w Wilamowie” inwestycja w całości finansowana ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt inwestycji 1 090 937 zł.

Okres realizacji inwestycji 2003 rok.

 

2.      „Budowa wodociągu Księży Dwór – Prusinowo wraz z przyłączami” – inwestycja w całości finansowana ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt inwestycji 83 961 zł.

Okres realizacji inwestycji 2003 rok.

 

3.       „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sławkowo”

Całkowity koszt inwestycji 511 157 zł.

·          środki własne gminy – 189 128,09 zł;

·          dofinansowanie SAPARD – 322 028,91 zł;

Okres realizacji inwestycji 2003 rok.

Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej, przyłącza kanalizacyjne, przepompownię ścieków, rurociąg tłoczny oraz instalacje elektryczne.

 

4.       „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Sękowo” – inwestycja w całości finansowana ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt inwestycji 320 618,27zł.

Okres realizacji inwestycji 2005 rok.

 

5.       „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w Pożarach”

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet Rozwój Lokalny działanie nr 3.1 - Obszary wiejskie

Całkowity koszt inwestycji 678 747,48 zł.

·          środki własne gminy – 196 288,06  zł;

·          dofinansowanie ZPORR – 482 459,42 zł;

Okres realizacji inwestycji 2005 rok.

Wykonano roboty konstrukcyjne oczyszczalni, zamontowano rurociągi na oczyszczalni, wybudowano przepompownię ścieków, wykonano kanalizację grawitacyjną wraz z przyłączami oraz zagospodarowano terenu wokół oczyszczalni.

 

 6.       „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Mosznica i Lipówka”

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet Rozwój lokalny działanie nr 3.1 - Obszary wiejskie

Całkowity koszt inwestycji 596 100 zł.

·          środki własne gminy 205 476,87 zł;

·          dofinansowanie ZPORR 390 623,13 zł;

Okres realizacji inwestycji 2006 rok.

Wybudowano sieć wodociągową o dł. 8615 m oraz 40 przyłączy wodociągowych oraz wykonano instalacje wewnętrzne.

 

7.      „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie”

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet Rozwój lokalny działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

Całkowity koszt inwestycji 1 336 239,15 zł

·          środki własne gminy 685 924,43 zł;

·          dofinansowanie ZPORR 650 314,72 zł;

 Okres realizacji inwestycji 2007 rok.

Wybudowano „BIOBLOK” (podzielony na komory i osadnik wtórny), stację dmuchaw,

fundamenty pod oczyszczalnię i agregat prądotwórczy, wykonano instalacje elektryczne.

 

 

 

                                                                                                         
II.     
Inwestycje drogowe

 

1.      „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wysoka – Pierławki” – inwestycja w całości finansowana ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt inwestycji 47 671 zł.

Okres realizacji inwestycji 2003 rok.

 

2.      „Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Burkat – Klęczkowo nr KG 0701001”

Inwestycja współfinansowana z Programu SAPARD w ramach działania Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich schemat 3.4 Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich

Całkowity koszt inwestycji: 798 115 zł.

·                środki własne gminy – 399 057,5 zł;

·                dofinansowanie SAPARD – 399 057,5 zł;

Okres realizacji inwestycji 2004 rok.

Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, dokonano odwodnienia drogi oraz wykonano pobocza.

 

3.      „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Wilamowo – Pożary” – inwestycja w całości finansowana ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt inwestycji 186 064,64 zł.

Okres realizacji inwestycji 2005 rok.

 

 

 

4.  „Przebudowa drogi gminnej nr 187025N Burkat – Pierławki ETAP I”

Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Całkowity koszt inwestycji 661 128,03 zł

·          środki własne gminy 581 128,03 zł;

·          dofinansowanie z FOGR 80 000 zł;

Okres realizacji inwestycji rok 2007.

Wykonano podbudowę z pospółki, przepusty oraz zjazdy jak również zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

                                                                                                                                                          

III.     
Edukacja

 

 

1.      „Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Burkacie”

Inwestycja współfinansowana z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

Całkowity koszt inwestycji 1 290 187 zł

·                     środki własne gminy – 941 836,51 zł;

·                     dofinansowanie z UKFiS – 348 350,49 zł;

Okres realizacji inwestycji lata 2000 – 2003.

Wybudowano budynek sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym, wykonano instalację wodno– kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną.

 

2.      „Remont i modernizacja świetlicy w Szkole Podstawowej w Ruszkowie”

Inwestycja współfinansowana z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Całkowity koszt inwestycji 395 886 zł

Okres realizacji rok 2004.

·          środki własne gminy 304 832,22 zł;

·          dofinansowanie PAOW 91 053,78 zł;

Wykonano kompleksowy remont budynku świetlicy, wymieniono miedzy innymi instalacje elektryczną, c.o.,  stolarkę drzwiową i okienną, wykonano tynki i okładziny wewnętrzne, wymieniono posadzki, wykonano roboty malarskie.

 

3.      „Remont i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uzdowie”

Inwestycja współfinansowana z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Całkowity koszt inwestycji 556 673 zł.

·         środki własne gminy 428 638,21 zł;

·         dofinansowanie PAOW 128 034,79 zł;

Okres realizacji inwestycji 2004 rok.

Zmodernizowano budynek szkoły poprzez wymianę wszystkich instalacji, stolarki drzwiowej i okiennej, posadzek. Wykonano roboty malarskie, tynki oraz okładziny wewnętrzne.

 

4.       „Budowa boiska sportowego we wsi Ruszkowo”

Inwestycja współfinansowana z Programu SAPARD w ramach działania Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich schemat 4.3 Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich

Całkowity koszt inwestycji 244 593 zł.

·         środki własne gminy 122 296,5 zł;

·         dofinansowanie SAPARD 122 296,5 zł;

Okres realizacji inwestycji 2004 rok.

Wykonano płytę główną boiska, bieżnię, skocznię uniwersalną, skocznię wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, zamontowano dwa rzędy ławek dla widowni oraz ogrodzono kompleks.

 

5.      „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Księżym Dworze”

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006” Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Całkowity koszt inwestycji 179 439 zł.

·         środki własne gminy 35 887,8 zł;

·         dofinansowanie z EFOGR 143 551,2 zł;

Okres realizacji inwestycji 2006 rok.

Dokonano adaptacji budynku byłej kotłowni i dostosowano budynek to pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej poprzez dokonanie remontu zewnętrznego i wewnętrznego, wykonanie elewacji, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, montaż instalacji c.o., kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej.

 

6.       „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Księżym Dworze” – inwestycja w całości finansowana ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt inwestycji 325 269 zł.

Okres realizacji inwestycji 2006 rok.

Zakres wykonanych prac: docieplenie dachu, docieplenie ścian, montaż nowych okien i drzwi, izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych,

7.      „Remont budynku Zespołu Szkół w Księżym Dworze”

Całkowity koszt inwestycji 626 187,1 zł

·         środki własne gminy 576 187,1 zł;

·         dofinansowanie z MEN 50 000 zł;

Okres realizacji 2007 rok.

Wykonano remont wszystkich pomieszczeń oraz remont instalacji wodno – kanalizacyjnej.

 

8.      Projekt „Bądź aktywny” - szkolenia dla 18 młodych mieszkańców z terenu gminy Działdowo w wieku 19-24 lata poprzez przygotowanie do zawodu fryzjera, stylisty paznokci, wizażysty.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich priorytet Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka schemat „a” - Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Całkowity koszt projektu 144 230,41 zł;

·               środki własne gminy 30 660,23 zł;

·               dofinansowanie z EFS 113 570,18 zł;

Okres realizacji 2006 rok.

9.      „Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Grunwaldzkim w Uzdowie”

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006” Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Całkowity koszt inwestycji 172 510,90 zł

·          środki własne gminy 42 522,90 zł;

·          dofinansowanie EFOGR 129 988 zł;

Okres realizacji inwestycji 2007 rok.

Prace przy zagospodarowaniu terenu polegały na usunięciu drzew i krzewów przeznaczonych do karczowania, niwelacji terenu, melioracji rowu, wykonaniu żwirowych ścieżek, wykonaniu parkingu o nawierzchni z kamienia oraz zamontowaniu drewnianych ograniczników, wykonaniu i montażu pergoli, mostków oraz altany, wykonaniu placu zabaw wraz z ławkami i stołami, ustawieniu śmietników oraz ławek, dokonano również nowych nasadzeń.