XXVII Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 marca 2005 roku

 

 

        

UCHWAŁA Nr XXVII/197/05

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Działdowo za 2004 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXVII/198/05

w sprawie zmiany w budżecie gminy Działdowo na 2005 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXVII/199/05

w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

UCHWAŁA Nr XXVII/200/05

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Działdowo.

 

UCHWAŁA  Nr XXVII/201/05

zaopiniowania projektu planu aglomeracji Uzdowo.

 

UCHWAŁA Nr XXVII/202/05

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu lokalu mieszkaniowego  Nr 2 o pow.

 

UCHWAŁA Nr XXVII/203/05

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 390 ) 1 w Uzdowie.

 

UCHWAŁĘ Nr XXVII / 204 / 05

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 130,90 m2 w budynku gospodarczym wraz z udziałem 0,2840 we własności działki Nr 202 / 1 o powierzchni 0,2378 ha, obręb Krasnołąka.

 

UCHWAŁA Nr XXVII/205/05

w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa nabycia lokalu w budynku mieszkalnym Nr 53 A na działce Nr 390 / 3, obręb Uzdowo.

 

UCHWAŁA  Nr XXVII/206/05

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Działdowo nieruchomości położonej w obrębie Księży Dwór oznaczonej Nr 3/33 o pow. 0,90 ha wchodzącej w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/207/05

w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego Nr 1 o pow. 34,54 m2 w budynku Nr 53 , na działce Nr 390/2 obręb Uzdowo.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/208/05

w sprawie zatwierdzenia taryf  za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Działdowo.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/209/05

w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego Nr 5/2, obręb Kurki.

 

UCHWAŁA Nr XXVII/210/05

w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego Nr 5/3, obręb Kurki.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/211/05

w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkaniowego Nr 5/1, obręb Kurki.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/212/05

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/213/05

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dotyczącą przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienie.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/214/05

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie.