Działdowo, 26.10.2020 r.

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI  Nr  13/2020

Wójt Gminy Działdowo,  działając na podstawie  art. 35  ust. 1 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działdowo.

1.Oznaczenie   nieruchomości  według  księgi  wieczystej   oraz  katastru  nieruchomości:

- Obręb  ( 0004)   GĄSIOROWO

- Działka   nr  18/2

Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr   EL1D/00005190/5;

2. Powierzchnia nieruchomości -  działki -  0,6913 ha;

3. Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Gąsiorowo, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo  warmińsko - mazurskie. Miejscowość Gąsiorowo znajduje się w odległości  około 24 km  od  miasta Działdowo.  Teren działki graniczy bezpośrednio z obszarami zabudowanymi, w dalszym sąsiedztwie tereny niezabudowane. Działka o kształcie wydłużonym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej;                                                                            

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i zmianie  MPZP  nieruchomość oznaczona jest symbolami: M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej - zabudowa zagrodowa   oraz   R11 - tereny rolnicze;

5. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy; 

6.Cena nieruchomości - 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy  złotych);

7.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego - nie dotyczy;

8.Wysokość  opłat  z tytułu użytkowania, najmu  lub  dzierżawy  - nie dotyczy;

9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy;

10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy;                                                                                                                                                                             

11. Nieruchomość przeznaczona  jest do  zbycia;

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciunieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i pkt 2 ustawy   o  gospodarce    nieruchomościami  -  11  grudnia  2020 r.

 

Wójt Gminy Działdowo

 /-/  Mirosław Zieliński 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 26.10.2020 r. do dnia 17.11.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo, a także zamieszczeniu  na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje o przedmiocie zbycia można uzyskać w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój  nr 11, tel. 236970712.