Działdowo,14.09.2020 r. 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI  Nr  10/2020

 

Wójt Gminy Działdowo,  działając na podstawie  art. 35  ust. 1 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działdowo.

 

1.0znaczenie   nieruchomości  według  księgi  wieczystej   oraz   katastru   nieruchomości:

- Obręb  ( 0009)   KISINY

- Działka   nr  753/1

Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr   EL1D/00041946/4;

 

2. Powierzchnia nieruchomości -  działki - 0,0732 ha;

 

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Kisiny, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo  warmińsko - mazurskie. Miejscowość  Kisiny znajduje się w odległości  około 2 km  od  miasta Działdowo. Przedmiotowa działka znajduje się w zachodniej części wsi, w rozwidleniu drogi wojewódzkiej  oraz lokalnej drogi przechodzącej przez wieś. Obie drogi mają nawierzchnię asfaltową. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna  oraz usługowa.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość  objęta jest Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym w przeważającej części położona jest na terenie oznaczonym symbolem 12P/Ug – obiekty produkcyjne i usługi gospodarcze, a w wąskich pasach wzdłuż północnej  i południowej granicy położona jest na terenach oznaczonych symbolami KD - L – droga lokalna, KD - Gw 544 – droga wojewódzka kl. G.

 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy;

 

6.Cena nieruchomości - 38.700 zł  (słownie: trzydzieści osiem tysięcy  siedemset  złotych);

 

7.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego - nie dotyczy;

 

8.Wysokość  opłat  z tytułu użytkowania, najmu  lub  dzierżawy  - nie dotyczy;

 

9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy;

 

10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy;

 

11. Nieruchomość przeznaczona  jest do  zbycia;

 

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i pkt 2 ustawy   o  gospodarce    nieruchomościami  -  30  październik  2020 r.

 

 

Wójt Gminy Działdowo

/-/ Mirosław Zieliński

 

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 14.09.2020 r. do  dnia  06.10.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje o przedmiocie zbycia można uzyskać w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój  nr 11, tel. 236970712.