Działdowo,10.09.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  Nr  9/2020

                                                                               

       Wójt Gminy Działdowo,  działając na podstawie  art. 35  ust. 1 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r. poz. 65 z późn. zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Działdowo.

                                                        

1.Oznaczenie   nieruchomości  według  księgi  wieczystej   oraz  katastru  nieruchomości:

- Obręb  ( 0028)   UZDOWO

- Działka   nr  228/1

Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr   EL1D/00031084/0;

2. Powierzchnia nieruchomości -  działki - 0,2432 ha;

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Uzdowo, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo  warmińsko - mazurskie. Miejscowość  Uzdowo znajduje się w odległości  około 15 km  od  miasta Działdowo. Działka o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt  zabudowany i niezabudowany.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej;                                                                              

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość oznaczona jest symbolem  M3 - tereny zabudowy mieszkaniowej - zabudowa  jednorodzinna i zagrodowa;

5. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy;

6.Cena nieruchomości - 35.000 zł  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych);

7.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego - nie dotyczy;

8.Wysokość  opłat  z tytułu użytkowania, najmu  lub  dzierżawy  - nie dotyczy;

9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy;

10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy;                                                                                        

11. Nieruchomość przeznaczona  jest do  zbycia;

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i pkt 2 ustawy   o  gospodarce nieruchomościami  -  30  październik  2020 r.

 Wójt Gminy Działdowo

            /-/  Mirosław Zieliński 

 

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 11.09.2020 r. do  dnia  05.10.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje o przedmiocie zbycia można uzyskać w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój  nr 11, tel. 236970712.