Działdowo, 2020.09.10

GKŚ.6220.29.2020

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Działdowo

zawiadamia, że pismami z dnia 10.09.2020r. znak: GKŚ.6220.29.2020  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce nr 247, obręb Wysoka oraz o określenie zakresu raportu, w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny.

 

 

W przedmiotowej sprawie jedna z nieruchomości, znajdującej się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (działka nr 255, obręb Wysoka), posiada nieuregulowany stan prawny, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie strony następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie sołtysowi wsi Wysoka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. 

 

            Wójt
/-/ Mirosław Zieliński