Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 13.07.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E    O     P R Z E T A R G U

          Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38  i  art. 40 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.) oraz § 4 i § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490) i  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i  usług  (Dz. U.  z  2020 r.  poz. 106 z późn. zm.) i art. 2b  i  art. 3  ustawy z dnia 11  kwietnia  2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z  2019 r. poz. 1362 z późn. zm.)

Wójt Gminy Działdowo

   ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Działdowo, położonej w obrębie Wysoka, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.  Miejscowość Wysoka znajduje się   w  odległości   około  6 km  od  miasta Działdowo. W ewidencji gruntów  działka, oznaczona jest numerem 61/3 o powierzchni 7,2361 ha. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt  niezabudowany, w dalszym sąsiedztwie tereny zabudowane zabudową zagrodową. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości   księgę  wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00038612/0.  W  miejscowym planie   zagospodarowania  przestrzennego    Gminy  Działdowo    nieruchomość     oznaczona  jest    symbolami: R - tereny rolne, L - kompleksy  terenów  leśnych  i dolesień oraz obszary objęte ochroną: Kr2 - udokumentowane tereny złóż kruszywa przeznaczone do powierzchniowej eksploatacji - nie objęte terenem górniczym.

Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy. Dzierżawcy działki nr 61/3 obręb Wysoka   z mocy ustawy przysługuje prawo pierwokupu. Zobowiązań do nieruchomości brak.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  282.500,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych. Do ceny (gruntu przeznaczonego pod udokumentowane tereny złóż kruszywa przeznaczone do powierzchniowej eksploatacji - nie objęte obszarem górniczym ) ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT  (aktualnie  23%). Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata  wadium  w   wysokości  40.000,00   na  konto Urzędu Gminy Działdowo Nr 55 1020  3541 0000 5602 0309 4943 PKO Bank Polski SA w terminie  do dnia 24.08.2020 r.Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne  znalazły się na ww. koncie  najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2020 r. 

       Przetarg odbędzie się dnia  28  sierpnia 2020 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Działdowo  przy  ul.  Księżodworskiej  10, 13 - 200 Działdowo,  pokój  nr  11.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.)  oraz  w celu  wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które stanowią  podstawę ustroju rolnego RP jak również  dla zapewnienia właściwego zagospodarowania  ziemi rolnej  zasadnym jest  przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

     W  przetargu mogą uczestniczyć osoby które spełniają warunki  określone w  ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego  i przedłożą dokumenty potwierdzające  spełnienie warunków  do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy oraz  zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 24.08.2020 r.  w  sekretariacie  Urzędu Gminy Działdowo ul. Księżodworska 10, 13 - 200 Działdowo.  Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Działdowo w dniu 26 sierpnia 2020 r.                                           

Cena nieruchomości  uzyskana  w  drodze  przetargu  jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie  z odpowiednim wyprzedzeniem tak,  aby środki  pieniężne  znalazły się na  koncie  Urzędu Gminy Działdowo Nr  96 1020 3541 0000 5102 0309 4547 najpóźniej  w  przeddzień  zawarcia  umowy sprzedaży.                

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości lub stosowne pełnomocnictwa. W przypadku osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.

Przy sprzedaży działki mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362). Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo.

W okresie  co najmniej  5 lat od dnia nabycia, nabyta nieruchomość  nie może być zbyta  ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot  wadium  dla  osób,  które  przetargu  nie  wygrały nastąpi   nie  później  niż   przed  upływem  3   dni   od  dnia,   odpowiednio:  odwołania   przetargu,  zamknięcia przetargu,    unieważnienia     przetargu,   zakończenia    przetargu wynikiem negatywnym.  Jeżeli  osoba ustalona  na  nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie  opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości  odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia  Nabywca nieruchomości dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu nabędzie pod warunkiem, że Dzierżawca nieruchomości nie skorzysta z prawa pierwokupu. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania. Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo    oraz    na   tablicy  ogłoszeń  wsi  Wysoka  a   także   na   stronie internetowej  Urzędu, w  Biuletynie Informacji Publicznej  i  w  prasie  lokalnej.

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, przy ulicy Księżodworskiej 10, 13 - 200 Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OFERENTÓW 

Wpłata wadium w celu wzięcia udziału w ogłoszonym  przetargu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Gminę Działdowo.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Działdowo:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Działdowo

2Wyznaczył on Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest  możliwy jest pod numerem telefonu 23 697-07-09 lub adresem email abi@ugdzialdowo.pl

3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przetargu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e w/wRozporządzenia Parlamentu Europejskiego

4.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Urzędu Gminy w Działdowie,
w przypadku finalizacji transakcji kupna/sprzedaży również Kancelaria Notarialna

5 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,  zgodnie z Instrukcją kancelaryjną

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie  niezbędne dla zrealizowania celu określonego w pkt 3 i wyłącznie w tym celu będą przetwarzane.

Metadane

Podmiot udostępniający:Robert Grajewski
Źródło informacji:Ewa Kordalska
Data utworzenia:2020-07-13 15:20:43
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2020-07-13 15:21:02
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2020-07-13 15:22:43
Ostatnia zmiana:2020-07-13 15:23:03
Ilość wyświetleń:119

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij