XXIV Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 26 czerwca 2020 r.

 

UCHWAŁA Nr XXIV/181/20
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Działdowo, w roku szkolnym 2020/2021.

UCHWAŁA Nr XXIV/182/20
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej, nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.

UCHWAŁA Nr XXIV/183/20
w sprawie przyjęcia od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zadań w zakresie utrzymania cmentarza wojennego w Komornikach.

UCHWAŁA Nr XXIV/184/20
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gąsiorowo.

UCHWAŁA Nr XXIV/185/20
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2020-2030.

UCHWAŁA Nr XXIV/186/20
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/187/20
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.

UCHWAŁA Nr XXIV/188/20
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.

UCHWAŁA Nr XXIV/189/20
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

UCHWAŁA Nr XXIV/190/20
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Filice.

UCHWAŁA Nr XXIV/191/20
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Działdowo wotum zaufania.

UCHWAŁA Nr XXIV/192/20
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

UCHWAŁA Nr XXIV/193/20
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.