Działdowo, 15.01.2020 r.

                                                                                                                                           

O G Ł O S Z E N I E

          Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38  i  art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 4 i § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490) i  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U.  z  2018 r.  poz. 2174  z  późn. zm.)

Wójt Gminy Działdowo

   ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Działdowo, położonej w obrębie Ruszkowo, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.  Miejscowość  Ruszkowo  znajduje się   w  odległości   około  18 km  od  miasta Działdowo. W ewidencji gruntów  działka, oznaczona jest numerem  187 o powierzchni 1,4707 ha. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt  zabudowany usługowy  i mieszkalny oraz niezabudowany.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości   księgę  wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00021970/5. W  miejscowym planie   zagospodarowania  przestrzennego    Gminy  Działdowo    nieruchomość     oznaczona  jest    symbolem   3PU - tereny  zabudowy produkcyjno - usługowej.  

             Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  236.000,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych. Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT  (aktualnie  23%).

Nieruchomość nie jest obciążona. Nabywca działki będzie zobowiązany  ustanowić w chwili jej nabycia aktem notarialnym  nieodpłatną służebność gruntową polegającą  na prawie przejazdu i  przechodu przez działkę  nr 187 obręb Ruszkowo, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 203/1 obręb Ruszkowo, stanowiącej własność Gminy Działdowo, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą nr EL1D/00031065/1. Dostęp do drogi  działki nr 203/1 obręb Ruszkowo możliwy jest tylko przez działkę nr 187.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata  wadium  w   wysokości  35.000,00      na  konto Urzędu Gminy Działdowo Nr 55 1020  3541 0000 5602 0309 4943 PKO Bank Polski SA w terminie  do dnia 02.03.2020 r.Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne  znalazły się na ww.  koncie  najpóźniej w dniu  02  marca  2020 r. 

        Przetarg odbędzie się dnia  6  marca 2020 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Działdowo  przy  ul.  Księżodworskiej  10,  pokój  nr  11.

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie  z odpowiednim wyprzedzeniem tak,  aby środki  pieniężne  znalazły się na  koncie  Urzędu Gminy Działdowo Nr  96 1020 3541 0000 5102 0309 4547 najpóźniej  w  przeddzień  zawarcia  umowy sprzedaży.                

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.                                             

- W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.                                                                  

Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot  wadium  dla  osób,  które  przetargu  nie  wygrały nastąpi   nie  później  niż   przed  upływem  3   dni   od  dnia,   odpowiednio:  odwołania   przetargu,  zamknięcia przetargu,    unieważnienia     przetargu,   zakończenia    przetargu wynikiem negatywnym.  Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie  opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości  odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia  Nabywca nieruchomości dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo   oraz   na  tablicy  ogłoszeń wsi  Ruszkowo a także  na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                 

                                                                                                       Wójt Gminy Działdowo

                                                                                                       /-/ Mirosław Zieliński