Działdowo,  05.11.2019 r.

                                                  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

          Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38  i  art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 4 i § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490) i  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U.  z  2018 r.  poz. 2174  z  późn. zm.)

                                                       Wójt Gminy Działdowo

   ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Działdowo, położonej w obrębie Gnojno, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.  Miejscowość  Gnojno  znajduje się   w   odległości około 12 km od miasta Działdowo. W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem 807 o powierzchni 0,1688 ha. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt  zabudowany w dalszym sąsiedztwie grunt niezabudowany.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości   księgę  wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00020923/4. W  miejscowym planie   zagospodarowania  przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość oznaczona jest symbolem M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej - zabudowa zagrodowa - w części w strefie ochrony konserwatorskiej.


  Nieruchomość nie jest obciążona  oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania.


 
 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  18.700,00 zł


O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.

       Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT  (aktualnie  23%).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.

- W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.                                                                  

         Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata  wadium  w   wysokości  3.000,00   (słownie:  trzy tysiące złotych)   na  konto Urzędu Gminy Działdowo Nr 55 1020  3541 0000 5602 0309 4943 PKO Bank Polski SA w terminie  do dnia 09.12.2019 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne  znalazły się na ww.  koncie  najpóźniej w dniu  09  grudnia  2019 r. 

        Przetarg odbędzie się dnia  13  grudnia 2019 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Działdowo  przy  ul.  Księżodworskiej  10,  pokój  nr  11.

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie  z odpowiednim wyprzedzeniem tak,  aby środki  pieniężne  znalazły się na  koncie  Urzędu Gminy Działdowo Nr  96 1020 3541 0000 5102 0309 4547 najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot  wadium  dla  osób,  które  przetargu  nie  wygrały nastąpi   nie  później  niż   przed  upływem  3   dni   od  dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,     zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie  opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości  odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca nieruchomości dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo   oraz   na  tablicy  ogłoszeń wsi  Gnojno a także  na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.

                                      

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                      Wójt Gminy Działdowo


                                                                                                      /-/  Mirosław Zieliński