Działdowo, 09.08.2019 r.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                          

                                        

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E      O      P R  Z  E T A R G U

     

                                                                                 

Wójt Gminy Działdowo

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Sławkowo, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.

W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem 21 o powierzchni 2,0576 ha. Miejscowość Sławkowo znajduje się w odległości około 20 km od miasta Działdowo. Bezpośrednie otoczenia działki stanowi grunt zabudowany i niezabudowany. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest obciążona  oraz nie  istnieją wobec niej zobowiązania. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00037322/3. W miejscowym planie   zagospodarowania  przestrzennego Gminy  Działdowo  nieruchomość  oznaczona  jest  symbolami: P1- tereny przemysłu, baz  rolniczych i hodowli - baza gospodarstwa rolnego ,  R - tereny rolne.  

 

Cena wywoławcza nieruchomości:   

- oznaczonej jako teren przemysłu, baz rolniczych i hodowli- baza gospodarstwa rolnego wynosi  8.700,00 zł;

- oznaczonej jako teren rolny  wynosi  45.600,00 zł.

Nabywcą nieruchomości może być osoba spełniająca  wymogi ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego czyli:

1) Rolnik indywidualny będący właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, której powierzchnia nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego wraz  z powierzchnią nabywanej nieruchomości rolnej nie przekroczy powierzchni 300 ha użytków rolnych, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest nieruchomość i osobiście prowadzi to gospodarstwo ;

2) Osoba zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, która uzyskała zgodę  Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej  na podstawie art. 2a ust. 4 UKUR.

 

Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie co najmniej 5 lat nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

     

W  przetargu mogą uczestniczyć osoby które spełniają warunki  określone w  ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego  i przedłożą dokumenty potwierdzające  spełnienie warunków  do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ust. 7 cytowanej ustawy .

 

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.

- W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.                                                    

 

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest  wpłata  wadium  w  wysokości 8.000,00 zł  na  konto Urzędu Gminy Działdowo  Nr 55 1020  3541 0000 5602 0309 4943 PKO Bank Polski SA w terminie  do dnia 25.09.2019 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne  znalazły się na ww.  koncie  najpóźniej w dniu  25  września  2019 r.  

 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:  odwołania przetargu,zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się dnia  2 października  2019 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Działdowo  przy  ul.  Księżodworskiej  10,  pokój  nr  11.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.   Do ceny nieruchomości (oznaczonej jako teren przemysłu, baz rolniczych i hodowli- baza gospodarstwa rolnego) ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT  (aktualnie  23%).

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy Działdowo najpóźniej w przeddzień  zawarcia umowy przenoszącej własność.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.  Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości  odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.  Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca nieruchomości dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo   oraz   na  tablicy  ogłoszeń wsi Sławkowo a także  na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i w prasie lokalnej.

 

Dodatkowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.