Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 WÓJT GMINY DZIAŁDOWO

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

RADCA PRAWNY 

I.    Miejsce pracy:

Urząd Gminy Działdowo

ul. Księżodworska 10  

13-200 Działdowo

II.     WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

wymagania niezbędne :

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;

6) wykształcenie wyższe prawnicze;
7) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

8) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w świadczeniu porad prawnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

wymagania dodatkowe :

1) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, program Lex, poczta elektroniczna,  
2) obowiązkowość, życzliwość w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole, kreatywność, sumienność, odpowiedzialność.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1)      Udzielanie pomocy prawnej pracownikom urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy , a w szczególności udzielanie porad prawnych,  sporządzanie opinii prawnych oraz opiniowanie projektów zarządzeń , uchwał , projektów decyzji administracyjnych i postanowień, projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia , umów, porozumień i innych dokumentów których stroną jest Gmina Działdowo lub Urząd Gminy Działdowo, 

2)      reprezentowanie gminy w postępowaniach przed sądami i urzędami według udzielonego pełnomocnictwa,

3)      obsługa prawna jednostek organizacyjnych Gminy Działdowo,

4)      obsługa prawna rady gminy oraz  uczestniczenie w miarę potrzeb na sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji rady gminy,

IV. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE :

1)            list motywacyjny wraz z  CV ,

2)            kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3)            kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i staż pracy,

4)            kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

5)            kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,

6)            wypełniony kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania ze strony internetowej urzędu gminy lub w pok. nr 17 -  stanowisko ds. kadr )  

7)            kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

8)            oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)            oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10)     Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Działdowo danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboruna stanowisko wskazane w ogłoszeniu o naborze,

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

V. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU: 

1)              praca w budynku Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10,

2)              umowa o pracę, praca w wymiarze 1/2 etatu,

3)             praca o charakterze administracyjno-biurowym , praca w zespole,

VI. INFORMACJA : 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Działdowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ :

a)      osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Działdowie, ul. Księżodworska 10, pok nr 14,

b)      lub pocztą na adres Urząd Gminy Działdowo , ul. Księżodworska 10 , 13-200 Działdowo  z dopiskiem : „ Dotyczy naboru na stanowisko Radca prawny”

w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Działdowo.

Aplikacje , które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE : 

1)      O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej lub testu wiedzy i kompetencji, kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną [e-mailem], telefonicznie [w przypadku braku adresu mailowego] lub listownie. Zasady dotyczące naboru są określone w Zarządzeniu Nr 89/2012 Wójta Gminy Działdowo z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Działdowo dostępnym na stronie BIP ( www.dzialdowo.ug.gov.pl )  lub w Urzędzie Gminy pok. nr 17

2)      dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru , zostaną dołączone do jego akt osobowych;

3)      dokumenty pozostałych osób, biorących udział w naborze, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy, od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone;

4)      dokumenty osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w naborze, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone;

5)      Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty wyłonienia kandydata do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności . 

6)      Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do zatrudnienia na stanowisku radcy prawnego.

7)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 23 697 07 02 lub 506 021 131. 

Wójt Gminy Działdowo 

(-) Mirosław Zieliński

Załączniki

Ogłoszenie o naborze BIP (156.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (12.3kB) Zapisz dokument  
Oświadczenia do celów rekrutacji (21kB) Zapisz dokument  
INFORMACJA O WYNIKU (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Robert Grajewski
Źródło informacji:Jan Świniarski
Data utworzenia:2019-07-23 11:52:22
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2019-07-23 11:52:24
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2019-07-23 12:15:09
Ostatnia zmiana:2019-08-12 08:49:52
Ilość wyświetleń:918

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij