Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały Nr XLIV/380/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

WÓJT GMINY DZIAŁDOWO

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
w zakresie zorganizowania WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY (kolonie z programem profilaktycznym)
z terenu Gminy Działdowo
 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania (udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji).

oraz zaprasza do składania ofert

I.                   Podmiot uprawniony do złożenia oferty:

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) działające na terenie Gminy Działdowo (art. 5 ust. 1 ustawy)

 II.                Rodzaj zadania i wysokość przeznaczonych środków:  

1.Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji dla grupy minimum 30 dzieci i młodzieży szkolnej  zamieszkałej na terenie Gminy Działdowo .

2. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania: kolonie z programem profilaktycznym;

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na organizację wypoczynku:

Lp.

Forma wypoczynku

Kwota dotacji

1.

Kolonie z programem profilaktycznym

 

30 000,00

 

III.             Zasady przyznawania dotacji:

1. Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zleconego zadania mogą być przyznane po spełnieniu następujących wymogów:

a)      złożenie rozliczenia finansowego w formie zestawienia rachunków lub faktur oraz listy płac;

b)      wykorzystanie środków tylko na realizację zleconego zadania;

c)      przedłożenie wykazu uczestników korzystających z danego przedsięwzięcia;

d)      przekazanie informacji o zakresie i sposobie realizacji zadania.

2. Środki na dofinansowanie określonego zadania mogą być przekazane zaliczkowo na rachunek bieżący wnioskodawcy.

IV.     Termin realizacji zadania:

w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

V.     Warunki realizacji zadania:

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację powinny spełniać następujące warunki:

a)      posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej posiadającej osobowość prawną do: złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy;

b)      złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę;

c)      wykazać posiadanie: doświadczenia, wykwalifikowanej kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego przedsięwzięcia;

d)      spełnić wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2016 r. poz. 452)

VI.     Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór formularza oferty i wzór sprawozdania dodatkowo dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.dzialdowo.ug.gov.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.gminadzialdowo.pl )
 2. Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, pok. nr 14, lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem: „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – Kolonie z programem profilaktycznym” (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Działdowo).
 3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 4. Oferta powinna zawierać:

a)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji dla każdej grupy;

b)      informacje o terminie i miejscu realizacji zadania dla każdej grupy;

c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania dla każdej grupy;

d)      informację o wcześniejszej działalności pomiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

e)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

f)       program profilaktyczny dostosowany do grupy wiekowej;

g)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

5. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

a)      aktualny odpis KRS – ważny 3 miesiące od daty wystawienia, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności;

b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 rok (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności);

c)      statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS;

d)      zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku (z nazwą i numerem konta);

e)      każda strona kopii dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

6. Oferta powinna być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny, powinna zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. W pola, które nie odnoszą się do oferenta , należy wpisać „nie dotyczy”.

W razie problemów pytania proszę kierować na adres e-mail: oswiata2@ugdzialdowo.pl ,

VII.     Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniach  21 – 24 maja 2019 r.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Działdowo.
 3. Ocenie podlegają następujące kryteria:

a)      zakres rzeczowy zadania;

b)      liczba uczestników objętych programem;

c)      czas trwania wypoczynku,

d)      posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w realizacji zadania będącego przedmiotem oferty – realność wykonania zadania, kwalifikacje kadry, baza lokalowa placówki wypoczynku,

e)      ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

OCENA PUNKTOWA OFERTY

Lp.

Kryteria

Możliwa liczba punktów

1.

Zakres rzeczowy zadania

0-4

2.

Liczba uczestników objętych programem.

0-4

3.

Czas trwania wypoczynku.

0-4

4.

Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia, kwalifikacje kadry, baza lokalowa

0-4

5.

Kalkulacja kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego zadania.

0-4

Maksymalna ilość punktów

20

 1. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Komisji Konkursowej stanowi „ocenę oferty”.
 2. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta uzyska minimum 11 punktów i zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Działdowo, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.dzialdowo.ug.gov.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminadzialdowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo na tablicy ogłoszeń.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki.
 8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, pok. 32, tel.: 23 697 07 00  lub 23 697 07 49

 VII.     Zrealizowane przez organ administracji publicznej zadania publiczne w roku ogłoszenia konkursu ofert oraz w latach poprzednich z udziałem organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3:

 1. Rok 2018 - Polskie Towarzystwo Krajoznawcze- Wypoczynek Letni Dzieci
  i Młodzieży „ Kolonie z Programem Profilaktycznym”- 30 000 zł.
 2. Rok 2017 – Polskie Towarzystwo Krajoznawcze- Wypoczynek Letni Dzieci
  i Młodzieży „ Kolonie z Programem Terapeutycznym”- 30 000 zł.
 3. Rok   2016 – brak

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie 2019 (171.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR_oferty_2019 (404.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór_sprawozdania_2019 (348.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Robert Grajewski
Źródło informacji:Justyna Rosińska
Data utworzenia:2019-04-25 07:32:27
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2019-04-25 07:32:44
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2019-04-25 07:45:32
Ostatnia zmiana:2019-04-25 07:48:01
Ilość wyświetleń:716

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij