O G Ł O S Z E N I E

          Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38  i  art. 40 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204) oraz § 4 i § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490) i  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z  2018 r.  poz. 2174)

Wójt Gminy Działdowo

   ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Działdowo, położonej w obrębie Ruszkowo, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.  Miejscowość Ruszkowo znajduje się  w  odległości  około  15 km  od  miasta Działdowo. W ewidencji gruntów  działka, oznaczona jest numerem  208  o powierzchni 0,71 ha. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt  zabudowany i niezabudowany.  Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.

Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości   księgę  wieczystą, oznaczoną  nr EL1D/00026069/1. W  miejscowym planie   zagospodarowania  przestrzennego Gminy  Działdowo  nieruchomość  oznaczona  jest  symbolem   No2 - tereny  infrastruktury technicznej - oczyszczalnia ścieków (nieczynna).

Nieruchomość nie jest obciążona  oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  24.000,00 zł

    O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.

    Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT  (aktualnie  23%).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.

- W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej. 

    Przystępujący do przetargu  winien  wpłacić  wadium  w   wysokości  3.600,00 zł  (słownie:  trzy tysiące sześćset złotych)   na  konto Urzędu Gminy Działdowo Nr 55 1020  3541 0000 5602 0309 4943 PKO Bank Polski SA w terminie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 21.01.2019 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne  znalazły się na ww.  koncie  najpóźniej w dniu 21  stycznia  2019 r. 

        Przetarg odbędzie się dnia  28  stycznia  2019 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Działdowo przy ul. Księżodworskiej 10, pokój nr 11.

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sądowe i notarialne pokrywa nabywca nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi   nie  później  niż   przed  upływem  3   dni   od  dnia,   odpowiednio:  odwołania   przetargu, ,zamknięcia przetargu,      unieważnienia     przetargu,     zakończenia      przetargu wynikiem negatywnym.  Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania.

    Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo   oraz   na  tablicy  ogłoszeń wsi  Ruszkowo  a także  na stronach internetowych Urzędu.

    Dodatkowe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.                                                        

 

Wójt

Mirosław Zieliński