OGŁOSZENIE O PRZETARGU

    Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 i §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w związku z art. 2a, ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.)


Wójt Gminy Działdowo

    ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wysoka, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie. W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem 417/2 o powierzchni 0,8100 ha. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00021756/9. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość oznaczona jest symbolami: R - tereny rolne.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.000,00 zł .

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywcą nieruchomości może być osoba spełniająca wymogi ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego czyli:

1)Rolnik indywidualny będący właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, której powierzchnia nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego wraz z powierzchnią nabywanej nieruchomości rolnej nie przekroczy powierzchni 300 ha użytków rolnych, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest nieruchomość i osobiście prowadzi to gospodarstwo ;

2) Osoba zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, która uzyskała zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 2a ust. 4 UKUR.

Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego:

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy obowiązującej w dniu zawarcia aktu notarialnego ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby które spełniają warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ust. 7 cytowanej ustawy oraz zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 26.11.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Działdowo ul. Księżodworska 10, 13 - 200 Działdowo.

Przystępujący do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości 3.000,00 zł na konto Urzędu Gminy Działdowo BS Brodnica 70 9484 1121 2006 0140 8793 0002 do dnia 26 listopada 2018 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 26 listopada 2018 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Działdowo w dniu 28 listopada 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia3grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Działdowo przy ul. Księżodworskiej 10, pokój nr 11. Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sądowe i notarialne pokrywa nabywca nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując niezwłocznie o zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo oraz na tablicy ogłoszeń wsi Wysoka a także na stronach internetowych Urzędu.

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 236970712.


Wójt Gminy Działdowo

/-/ Paweł Cieśliński