Działdowo, 26 wrzesień 2018 r.

GKŚ.6840.4.2018

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 4 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm)


Wójt Gminy Działdowo

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Działdowo, położonej w obrębie Gąsiorowo, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie. Gąsiorowo znajduje się w odległości około 25 km od miasta Działdowo. W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem 55 o powierzchni 0,04 ha. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi grunt zabudowany. Dojazd do działki odbywa się drogą, stanowiącą własność Gminy Działdowo o nawierzchni asfaltowej.

Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00023444/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość oznaczona jest symbolem P1 - tereny przemysłu, baz rolniczych i hodowli - baza rolnicza (b. PGR)

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.300,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób fizycznych,

- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.

- W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie pisemnej.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) na konto Urzędu Gminy Działdowo BS Brodnica 70 9484 1121 2006 0140 8793 0002 do dnia 12 listopada 2018 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 12 listopada 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Działdowo przy ul. Księżodworskiej 10, pokój nr 11.

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty sądowe i notarialne pokrywa nabywca nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały

nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu,zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując niezwłocznie o zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo oraz na tablicy ogłoszeń wsi Gąsiorowo a także na stronach internetowych Urzędu.

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 236970712.


Wójt Gminy Działdowo

/-/ Paweł Cieśliński