Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

STYPENDIA  SZKOLNE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Wnioski o stypendium szkolne należy składać :

Urząd Gminy Działdowo

ul. Księżodworska 10

Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia, pok. 32

w terminie do 15 września 2018 r.

Zgodnie z :

- Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017r. poz. 2198 ze zm.)

- Uchwałą Nr XXXIII/274/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Działdowo (Dz. Urz. Warmińsko – Mazurskiego z 2013r. poz. 2289 ze zm.)

Pomoc materialna przysługuje:

1.      Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.      Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.      Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać:

uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto / osobę  (art. 8 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058 ze zm.).  Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Działdowo.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku , wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1.      Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

2.      Pełnoletniego ucznia

3.      Dyrektora szkoły

4.      Kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art.90b ust.3 pkt.2

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Pouczenie:

1.      Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust.1 ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2017r. poz. 2198 ze zm.)

2.      Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyny, które stanowią podstawę przyznania  stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty)

3.      Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie  przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji(art. 90 o. ust. 5 ustawy o systemie oświaty)

4.      Na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 2204 ze zm.) kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1.      Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności :

- O  dodatkowych lekcji języka obcego,

- O  dodatkowych lekcji informatyki,

- O  zajęć logopedycznych,

- O  innych zajęć edukacyjnych,

2.      Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

- O  zakupu podręczników do nauki, słowników,

- O  pomocy szkolnych w tym: programów komputerowych, przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego,

- O  materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych ,

- O  materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów do praktycznej nauki zawodu,

- O  zakup obuwia i stroju sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego,

- O  zakup obiadów w szkole,

3.      Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90 d. ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 ze zm.)

4.      Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Realizacja stypendium  następuje poprzez refundację uczniowi wydatków na podstawie przedstawionych  imiennych dowodów zapłaty (np. faktury, rachunki, dowody wpłat KP), imiennych biletów miesięcznych oraz innych dowodów zakupów (np. na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę, do której uczęszcza uczeń) w formie gotówkowej wypłaconej w kasie Urzędu Gminy lub w formie przelewu na wskazane konto rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia w terminach wskazanych w decyzjach administracyjnych.

Stypendium może być wypłacone jednorazowo lub w dwóch transzach.

 

WNIOSKODAWCY   ZOBOWIAZANI      PRZEDSTAWIĆ   INFORMACJE  
O WSZYSTKICH DOCHODACH UZYSKANYCH W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) Za dochód uważa się sumę  miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- O  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- O  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

- O  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 

1.  opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych  w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

3. w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

4. wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu,

2) kosztów uzyskania przychodu,

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach,

o których mowa w ust. 6,

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,

6) należnego podatku,

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.  wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

6.  przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł  .

7.  dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

8.  W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

9.  w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

10.  w  przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Załączniki

Stypendia informacja (211.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (154.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela dochody (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek stypendia 2018-2019 (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Justyna Rosińska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-07-31 09:26:26
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-07-31 09:26:34
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-07-31 09:34:54
Ostatnia zmiana:2018-07-31 09:47:31
Ilość wyświetleń:707
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij