Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Działdowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej, Turza Wielka 57A, 13-200 Działdowo.

§ 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597).

§ 2. 1. Do konkursu może przystąpić:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskał:

- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu-przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.),

k) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.),

l) złożył oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do kuratorium oświaty, właściwego dla danego województwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

2) osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

c) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

j) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim,

k) złożył oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do kuratorium oświaty, właściwego dla danego województwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

§ 3. 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej,

2) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (z uwzględnieniem daty i miejsca złożenia oświadczenia lustracyjnego a w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 3a dodatkowo datę i miejsce złożenia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego),

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku nauczyciela,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim - w przypadku cudzoziemca,

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Działdowo.

Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Przysługuje Pan-i/u prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odmowy wyrażenia zgody lub jej wycofania.

§ 4. 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym, adresem e-mail, numerem telefonu i dopiskiem:

"Konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej",
w terminie do dnia 10.05.2018 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Działdowie, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
w przypadku nadesłania pocztą o dacie złożenia ofert decyduje data wpływu oferty
do Urzędu Gminy w Działdowie.

2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

3. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Działdowo.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie.

5. Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 w pkt 4-6 i 11-13 niniejszego załącznika do zarządzenia. Ponadto, przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 94-2018 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Justyna Jankowska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-04-20 11:30:04
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-04-20 11:30:16
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-04-20 11:40:55
Ostatnia zmiana:2018-05-29 08:28:11
Ilość wyświetleń:641

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij