OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo.

 

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT  /  PROJEKT / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA