Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2018.03.07

 

GKŚ.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

o  w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz .U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 20 lutego 2018 r. na wniosek Pana Grzegorza Buganik prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa Grzegorz Buganik, 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 20A/3  pełnomocnika inwestora  - Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 1 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 drogi 544 k/m Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na działkach oznaczonych numerami 1811, 1812, 1813, 1820, 1970 obręb Miasto Działdowo oraz na działkach oznaczonych numerami 128, 550/1, 678, 681, 769 obręb Kisiny. Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie postanowienia (art. 63 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r.). Jednocześnie zgodnie z art. 75 ust. 4 ww. ustawy w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zaineresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.

W związku z powyższym informuję, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.


W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (.) oraz art. 49 Kpa - zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie do sołtysa wsi Kisiny - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Miasta Działdowo - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.


Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:2018-03-08 10:04:56
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2018-03-08 10:04:59
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2018-03-08 10:09:40
Ostatnia zmiana:2018-03-08 10:16:19
Ilość wyświetleń:451

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij