Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Zarządzenia

Wójta Gminy Działdowo

ZARZĄDZENIE NR 1/18

z dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesieńw planie wydatków.

ZARZĄDZENIE NR 2/18

z dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek orazopracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

ZARZĄDZENIE NR 3/18

z dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie planów finansowych dla referatów oraz samodzielnych stanowisk.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018

z dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dariuszowi Frejnik - Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Uzdowie.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018

z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Działdowo na rok 2018.

ZARZĄDZENIE Nr 6/18

z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwały, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzonemienie w Gminie Działdowo.

ZARZĄDZENIE Nr 7/18

z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie konstrukcji gospodarki majątkiem trwały, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Uzdowie.

ZARZĄDZENIE Nr 8/18

z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawieinstrukcji gospodarki majątkiem trwały, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Petrykozach.

ZARZĄDZENIE Nr 9/18

z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawieinstrukcji gospodarki majątkiem trwały, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Klęczkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 10/18

z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawieinstrukcji gospodarki majątkiem trwały, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Burkacie.

ZARZĄDZENIE Nr 11/18

z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwały, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Turzy Wielkiej.

ZARZĄDZENIE Nr 12/18

z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwały, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Księżym Dworze.

ZARZĄDZENIE Nr 13/18

z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwały, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Sławkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 14/18

z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwały, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Szkole Podstawowej w Ruszkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 15/18

z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/14 Wójta Gminy Działdowo z dnia 2 stycznia 2014r w sprawie zasad(polityki) rachunkowościi.

ZARZĄDZENIE Nr 16/18

z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/18

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo".

ZARZĄDZENIE Nr 18/18

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/14 Wójta Gminy Działdowo z dnia 2 stycznia 2014r w sprawie zasad (polityki) rachunkowościi.

ZARZĄDZENIE Nr 19/18

z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/12 Wójta Gminy Działdowo z dnia 24 maja 2012r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

ZARZĄDZENIE Nr 20/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 36/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzacy dla Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze.

ZARZĄDZENIE Nr 21/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 34/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzacy dla Szkoły Podstawowej w Burkacie.

ZARZĄDZENIE Nr 22/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 33/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzacy dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach.

ZARZĄDZENIE Nr 23/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 20/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzacy dla Szkoły Podstawowej w Klęczkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 24/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 32/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzacy dla Szkoły Podstawowej w Uzdowie.

ZARZĄDZENIE Nr 25/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 31/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzacy dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 26/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 35/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie zasad(polityki) rachunkowości przez organ prowadzacy dla Szkoły Podstawowej w Sławkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 27/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 30/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzacy dla Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej.

ZARZĄDZENIE Nr 28/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych Szkoły Podstawowej w Klęczkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 29/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej.

ZARZĄDZENIE Nr 30/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych Szkoły Podstawowej w Burkacie.

ZARZĄDZENIE Nr 31/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych Szkoły Podstawowej w Petrykozach.

ZARZĄDZENIE Nr 32/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych Szkoły Podstawowej w Sławkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 33/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych Szkoły Podstawowej w Uzdowie.

ZARZĄDZENIE Nr 34/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych Szkoły Podstawowej w Księżym Dworze.

ZARZĄDZENIE Nr 35/18

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie instrukcji obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych Szkoły Podstawowej w Ruszkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 36/18

z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Działdowo.

ZARZĄDZENIE Nr 37/18

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Działdowo i jednostek organizacyjnych Gminy Działdowo w okresie 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/18

z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo na rok 2018 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

ZARZĄDZENIE Nr 39/18

z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzoru umowy zawartej w celu korzystania z sal gimnastycznych szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo.

ZARZĄDZENIE Nr 40/18

z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Działdowo na rok szkolny 2018/2019.

ZARZĄDZENIE Nr 41/18

z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/18

z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany informacji kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Załączniki

Zarządzenie Nr 1_2018 (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2_2018 (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3_2018 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4_2018 (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5_2018 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6_2018 (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7_2018 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8_2018 (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9_2018 (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10_2018 (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11_2018 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12_2018 (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13_2018 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14_2018 (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15_2018 (104.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16_2018 (302.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17_2018 (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18_2018 (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19_2018 (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20_2018 (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21_2018 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22_2018 (91.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23_2018 (92.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24_2018 (92.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25_2018 (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26_2018 (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27_2018 (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28_2018 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29_2018 (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30_2018 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31_2018 (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32_2018 (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33_2018 (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34_2018 (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35_2018 (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36_2018 (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37_2018 (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38_2018 (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39_2018 (238.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40_2018 (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41_2018 (617.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42_2018 (731.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Marta Nazarewicz
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-02-09 08:10:05
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-02-09 08:10:21
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-02-09 08:42:59
Ostatnia zmiana:2018-02-09 08:48:53
Ilość wyświetleń:531
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij