OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo.

 

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT  /  PROJEKT / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENIE