OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo.

 

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENIE