Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie nr 500051857-N-2017 z dnia 31-10-2017 r.

Gmina Działdowo: dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych w Gminie Działdowo na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane Z EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 nr RPWM.02.02.01-28-0112/16 - Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 "Kadry dla gospodarki" Działanie RPWM.02.02.00 "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" Poddziałanie RPWM.02.02.01. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe", tytuł projektu "Akademia Bystrzaków".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Działdowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037802500000, ul. ul. Księżodworska  10, 13-200   Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 23 6970700, e-mail sekretariat@ugdzialdowo.pl, faks 23 6970701.
Adres strony internetowej (url): www.dzialdowo.ug.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych w Gminie Działdowo na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zamówienie obejmuje: dowóz uczniów szkół Gminy Działdowo z miejsca zamieszkania do szkoły podstawowej w której odbywać się będą zajęcia, odwóz ze szkoły podstawowej do miejsca zamieszkania, tj. 1) Szkoła Podstawowa w Ruszkowie - uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: Mosznica, Jankowice; 2) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie - uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: Krasnołąka, Pożary, Wilamowo, Malinowo, Komorniki; 3) Szkoła Podstawowa w Petrykozach - uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: Gnojno, Gnojenko, Rywociny, Bursz, Zakrzewo; 4) Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Księżym Dworze - uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: Kisiny, Kurki, Pierławki, Prusinowo, Wysoka, Rudolfowo; 5) Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Sławkowie - uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: Lipówka, Gąsiorowo, Kramarzewo, Uzdowo, Ruszkowo, Myślęta, Grzybiny, Mosznica, Jankowice; 6) Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Burkacie - uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: Niestoja, Filice, Turza Wielka, Sękowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo, Zakrzewo, Gnojno, Gnojenko, Petrykozy, Skurpie, Malinowo, Komorniki; 7) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Uzdowie - uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: Grzybiny, Myślęta, Sękowo, Kramarzewo; 8) Szkoła Podstawowa im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej - uczniowie objęci dowozem zamieszkują następujące miejscowości: Drzazgi. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem i wykazem tras ustalonym z Zamawiającym; 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający podział uczniów na grupy, terminy i godziny dowozu i odwozu uczniów poszczególnych placówek Zamawiający przekaże wykonawcy przy podpisaniu umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego harmonogramu dowozów/ odwozów oraz rozszerzenia lub zmniejszenia tras, wynikającego ze zmian, których nie był wstanie przewiedzieć na etapie podpisania umowy; 5. Łączna maksymalna ilość przejechanych kilometrów na wszystkich trasach, wszystkimi środkami transportu w okresie obowiązywania umowy wynosi 28 160 km. 6. Zamawiający dokonuje zapłaty za rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów; 7. W ramach usługi rozliczana będzie liczba km obejmująca trasę dowozu od miejsca zamieszkania pierwszego dziecka do miejsca docelowego (szkoła) oraz w ramach odwozu trasa od szkoły do miejsca zamieszkania ostatniego dziecka. Rozliczeniu nie podlegają dojazdy do miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi oraz powroty do siedziby wykonawcy. Powyższe wykonawca uwzględni przy składaniu oferty. 8. Wykonawca po podpisaniu umowy na podstawie harmonogramu dowozów/odwozów oraz informacji o miejscowościach , które zamieszkują uczestnicy projektu opracuje trasy dowozu/odwozu z podaniem ich długości w [km] oraz przekaże informacje o trasach i ich długości Zamawiającemu. Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą. Wykonawca dokona każdorazowo aktualizacji tras w przypadku zmiany uczestników projektu, o czym będzie informowany przez Zamawiającego. Wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym ustali rozkład jazdy zawierający orientacyjne godz. przyjazdów odjazdów oraz punkty zbiorcze. 9. W sytuacji, kiedy danego dnia nie ma konieczności jazdy do danej miejscowości na trasie Wykonawca powinien tak dobrać trasę, aby można było najszybszą drogą dojechać do pozostałych miejscowości. 10. Wykonawca jest zobowiązany do dowożenia uczniów pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim i oznakowanymi stosownie do charakteru świadczonych przewozów. Zamawiający ma prawo w każdym czasie nie wyrazić zgodny na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli stan pojazdu lub stan kierowcy budzą uzasadnione wątpliwości. 11. Wymagania dotyczące pojazdów i kierowców : - Wykonawca zapewni co najmniej 3 pojazdy, z których dwa powinny posiadać co najmniej 25 miejsc siedzących dla pasażerów, a jeden powinien posiadać co najmniej 8 miejsc siedzących dla pasażerów. Usługa będzie świadczona przy użyciu w pełni sprawnych pojazdów samochodowych, dopuszczonych do ruchu wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2005 r., zapewniających transport z miejscami siedzącymi dla dzieci oraz opiekuna. Pojazdy powinny posiadać dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, opłaconą polisę ubezpieczenia OC oraz NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i wszystkich pasażerów. Pojazdy przewożące dzieci powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do realizacji w/w przewozów Wykonawca powinien przekazać takie środki transportu, aby w czasie jazdy zapewnić wszystkim uczniom i opiekunowi miejsca siedzące zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany pojazdu posiadającego co najmniej 25 miejsc siedzących dla pasażerów, na dwa mniejsze pojazdy do przewiezienia jednorazowo grupy 25 osób. - Wykonawca zapewni 3 kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do kierowania pojazdami. 12. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia: a) bezpieczeństwa, punktualności i bezawaryjności w ramach przedmiotu zamówienia, b) opieki dla wszystkich przewożonych uczniów w postaci osoby pełnoletniej, niekaranej, Opiekunem nie może być kierowca pojazdu. Obowiązkiem opiekuna będzie: zapewnienie bezpieczeństwa oraz służenie pomocą dzieciom w czasie przejazdu pojazdem, pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone są dzieci, opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu. Wykonawca odpowiada za opiekę oraz bezpieczeństwo dzieci w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu. c) w przypadku awarii środka transportu, zapewnienie zastępczego środka transportu o nie gorszym standardzie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz kryteriów określonych w SIWZ (czas podstawienia pojazdu) przez Zamawiającego. 13. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane prawem ubezpieczenia i uprawnienia oraz zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania przewozu osób oraz higieniczne warunki przewozu dzieci i opiekuna. Wykonawca powinien zapewnić komfortowe warunki przewozu, a w okresie zimowym temperaturę w pojeździe co najmniej 15 o C. 14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego, w tym przewożonych uczniów, zatrudnionego opiekuna lub osób trzecich powstałe w związku z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 15. Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW dla kierowcy i pasażerów oraz aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania umowy zweryfikować ww. okoliczności. W przypadku wystąpienia braku ubezpieczenia pojazdu w tym zakresie lub jego aktualnego przeglądu technicznego w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą danego pojazdu i niezwłocznego ich uzyskania, lub podstawienia innego zastępczego pojazdu, spełniającego powyższe wymagania. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego spełniającego wymagania w powyższym zakresie w ciągu 1 h od wezwania, Zamawiający może powierzyć wykonywanie umowy w danym przypadku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Braki te mogą ponadto stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 16. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienie wyposażenia pojazdu w środki łączności (np. telefon komórkowy). 17. Wykonawca winien współpracować z zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. 18. Oferta Wykonawcy stanowi załączniki do umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:60112000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT129848.89
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Halina Rozentalska Sklep Spożywczo - Przemysłowy oraz handel obwoźny i usługi transportowe
Email wykonawcy: halina_roz@interia.pl
Adres pocztowy: Rutkowice 40/3
Kod pocztowy: 13-206
Miejscowość: Rutkowice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 140236.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 140236.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140236.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym     uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub  wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W celu wykonania zamówienia na dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych w Gminie Działdowo na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018 Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w których nie złożono żadnej oferty. Powyższy stan faktyczny należy uznać za uzasadniony przypadek, którego zaistnienie zgodnie z art. art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.

Metadane

Podmiot udostępniający:Mariusz Margalski
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2017-10-31 13:28:49
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2017-10-31 12:19:56
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2017-10-31 13:33:49
Ostatnia zmiana:2017-10-31 12:23:04
Ilość wyświetleń:449

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij