Działdowo, 16.08.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E    O   P R Z E T A R G U

       Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40  ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.. ) oraz § 3 ust.1,  § 6 ust.1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) i art. 2a ust. 1, 2 i 4, art. 2b, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052).

Wójt Gminy Działdowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Działdowo, położonej we wsi Księży Dwór, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Księży Dwór, jako działka nr 12/8 o powierzchni 0,67 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00026287/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami. 

CENA WYWOŁAWCZA -  19.000,00 zł - Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo uchwalonym Uchwałą Nr V/27/03 Rady Gminy Działdowo z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2003 r. Nr 43, poz. 592) działka oznaczona jest symbolem R - tereny rolne

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy obowiązującej w dniu zawarcia aktu notarialnego ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z przepisami art. 2a ust.1 cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków 

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust.3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 w/w ustawy, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej,

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których powierzchnia nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego wraz z powierzchnią nabywanej nieruchomości rolnej nie przekroczy powierzchni 300 ha użytków rolnych, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.
Nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052) oraz w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które stanowią podstawę ustroju rolnego RP jak również dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby które spełniają warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy oraz zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 25.09.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Działdowo ul. Księżodworska 10, 13 - 200 Działdowo.

Przystępujący do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości 3.000,00 zł na konto Urzędu Gminy Działdowo BS Brodnica 70 9484 1121 2006 0140 8793 0002 do dnia 25 września 2017 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 25 września 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Działdowo w dniu 27 września 2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy w Działdowie przy ulicy Księżodworskiej 10, pokój nr 11.

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy

sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sądowe i notarialne pokrywa nabywca nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując niezwłocznie o zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo oraz na tablicy ogłoszeń wsi Księży Dwór a także na stronach internetowych Urzędu.

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 236970712.


 

Wójt Gminy Działdowo

/-/Paweł Cieśliński