O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

 

          Na podstawie art. 38 ust.  1, art. 39 ust. 1 i  art. 40  ust.  2a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147) oraz  § 4  i  15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490) w związku z  art. 2a, ust. 1,2 i 4,  art. 2b,  art. 6,  art.  7 ustawy z dnia 11  kwietnia  2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z  2016 r. poz. 2052)

 

Wójt Gminy Działdowo

 

   ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej, położonej w obrębie  Rywoczyny, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.  W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem  15/2  o powierzchni 0,60 ha. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości   księgę  wieczystą, oznaczoną  nr EL1D/00036997/8. W  miejscowym planie   zagospodarowania  przestrzennego Gminy  Działdowo  nieruchomość  oznaczona  jest  symbolami:   R  -  tereny  rolne,  W1 - wody - staw.

                     Nieruchomość nie jest obciążona  oraz nie  istnieją wobec niej zobowiązania.

 

                                         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.000,00 zł .

 

O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu , z tym że postąpinie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiatek złotych.                                                 

Nabywcą nieruchomości może być osoba spełniająca  wymogi ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego czyli:

1) Rolnik indywidualny będący właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, której powierzchnia nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego wraz  z powierzchnią nabywanej nieruchomości rolnej nie przekroczy powierzchni 300 ha użytków rolnych, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest nieruchomość i osobiście prowadzi to gospodarstwo ;

2) Osoba zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, która uzyskała zgodę  Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej  na podstawie art. 2a ust. 4 UKUR.

Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052)  oraz  w celu  wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które stanowią  podstawę ustroju rolnego RP jak również  dla zapewnienia właściwego zagospodarowania  ziemi rolnej  zasadnym jest  przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

     W  przetargu mogą uczestniczyć osoby które spełniają warunki  określone w  ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego  i przedłożą dokumenty potwierdzające  spełnienie warunków  do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy oraz  zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 13.03.2017 r.  w  sekretariacie  Urzędu Gminy Działdowo ul. Księżodworska 10, 13 - 200 Działdowo. Uczestnicy przetargu winni ponadto przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji przetargowej dowody osobiste.

         Przystępujący do przetargu  muszą  wpłacić  wadium  w   wysokości 2.700,00 zł   na   konto   Urzędu  Gminy  Działdowo  BS  Brodnica  70 9484 1121 2006 0140 8793  0002 do dnia 13 marca  2017 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 13  marca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Działdowo w dniu 15  marca 2017 r.

 Przetarg  odbędzie  się  dnia   17  marca  2017 r.  o  godz. 1000   w  budynku  Urzędu Gminy  Działdowo  przy

ul. Księżodworskiej 10, pokój nr 11.   Pierwszy przetarg  na sprzedaż  nieruchomości gruntowej,  oznaczonej  jako działka nr 15/2 obręb Rywoczyny przeprowadzony został dnia  9 grudnia 2016 r.                                                                             

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy                                                                               

sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sądowe i notarialne pokrywa nabywca nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo   oraz  na  tablicy  ogłoszeń wsi Rywoczyny  a także  na stronach internetowych Urzędu.

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.