O G Ł O S Z E N I E

 

          Na podstawie art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.) oraz  § 4   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na  zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z  2014 r.  poz. 1490) i  art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2016 r.  poz. 710 z  późn.  zm.)

                                  

Wójt Gminy Działdowo ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości

 

 

0znaczenie  nieruchomości

 

Opis           nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

 

 Cena

 Wywoławcza

 (netto)

 

 Wadium

 

1. Obręb  Krasnołąka

    mapa  2

    działka nr  209/2

    pow. 0,0951 ha

    Kw  EL1D/00020143/2

 

 

Nieruchomość

 gruntowa

 

M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej-

zabudowa zagrodowa

 

 

    6.900,00 zł

 

  1.100,00 zł 

 

2.Obręb  Krasołąka

    mapa 2

    działka nr 209/3

    pow.  0,0914 ha

    KW EL1D/00020143/2

 

 

 

Nieruchomość

gruntowa

 

 

M1- tereny zabudowy

mieszkaniowej –

zabudowa zagrodowa

 

   6.600,00 zł

 

   1.100,0

 

O wysokości postąpienia decydują  uczestnicy przetargu,  z tym że postąpienie nie może wynosić mniej   niż   1%   ceny   wywoławczej,   z   zaokrągleniem  w   górę   do  pełnych dziesiątek złotych.

                  Nabywca dodatkowo uiści od ceny ustalonej w drodze przetargu - 23% VAT.

                  Nieruchomość nie jest obciążona  oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania.

Przystępujący do przetargu  winien  wpłacić  wadium  w kasie Urzędu lub  na   konto   Urzędu  Gminy  Działdowo  BS  Brodnica  70 9484 1121 2006 0140 8793  0002 do dnia 23 stycznia 2017 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki  pieniężne znalazły się na ww.  koncie najpóźniej w dniu 23  stycznia  2017 r.

        Przetarg odbędzie się dnia  27 stycznia 2017r.  o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Działdowo przy ul. Księżodworskiej 10, pokój nr 11.

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni  od dnia  rozstrzygnięcia przetargu.Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem  zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując  niezwłocznie  o  zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy Działdowo   oraz   na  tablicy  ogłoszeń wsi  Krasnołąka a także  na stronach internetowych Urzędu.

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem  telefonu  236970712.